studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

Studieprogrammet for marin teknikk omfatter teknologi, teknikker og metoder knyttet til prosjektering, konstruksjon, bygging og drift av systemer og konstruksjoner for bruk i havet.

Studieprogrammet for marin teknikk tar utgangspunkt i en bred grunnleggende bakgrunn innenfor marin teknikk og vil videre tilføre studentene avanserte kunnskaper innenfor minst ett av programmets fordypingsretninger marin konstruksjonsteknikk, marin hydrodynamikk, marin kybernetikk, marint maskineri, marin prosjektering og sikkerhet- og driftsledelse. Utdanningen skal gi kunnskaper og ferdigheter slik at kandidatene kan delta aktivt i arbeidet med utvikling av teknologiske løsninger for nåværende og fremtidig marinteknisk næringsliv og forvaltning. Utdanningen skal også legge grunnlaget for en forskerutdanning.

 

Kunnskaper

Kandidaten skal kunne demonstrere:

 • relevant kunnskap i matematikk, statistikk, naturvitenskap og IKT for forståelse av anvendelser, systemer og metode, faglig fornyelse og omstilling innen marinteknisk virksomhet
 • avanserte kunnskaper innen marintekniske kjerne- og disiplinfag samt inngående kjennskap til metoder og verktøy for arbeid med prosjektering, utvikling, analyse, modellering, simulering, problemløsning og innovasjon innen marintekniske problemstillinger herunder marine konstruksjoner, systemer og operasjoner.
 • spesialisert kunnskap innen minst ett av studieprogrammets fordypningsretninger. På utvalgte områder skal denne kunnskapen være ført frem til dagens forskningsfront eller frem til aktuelle forsknings- og utviklingsoppgaver innen fagområdet. Denne kunnskapen skal utgjøre en god basis for innovative bidrag og ny kunnskap til maritim næring.
 • kunnskap om teknologiens historie, etikk, teknologiutvikling, sivilingeniørens rolle i samfunnet samt konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi med særlig vekt på det marintekniske fagområdet
 • kunnskaper om gruppearbeid, motivasjon, organisasjon og ledelse.

 

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

 • på egen hånd og sammen med andre identifisere, definere, modellere, utvikle og analysere sammensatte teoretiske, tekniske, tverrfaglige og praktiske problemstillinger innenfor de marintekniske og nærliggende fagområder samt gjøre velbegrunnede valg av metoder og løsningsmetodikk for den aktuelle problemstilling
 • vurdere og ta i bruk og videreutvikle relevante og avanserte IKT-verktøy i forhold til problemstilling
 • designe, utvikle og analysere systemer, komponenter og konstruksjoner knyttet til de spesialistkunnskaper kandidaten har tilegnet seg
 • planlegge og gjennomføre teknologiske prosjekter og oppgaver selvstendig og i grupper
 • gjennomføre et teknologisk avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning, selvstendig eller i gruppe, i tråd med forskningsetiske normer

 

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan kommunisere omkring eget arbeid i ulike format og fora mot både fagfolk og ikke-spesialister inklusive bidra til vitenskapelig publikasjoner innen fagområdet
 • har innsikt i miljømessige, samfunnsmessige, etiske og økonomiske konsekvenser av produkter, prosesser og systemer innenfor det marintekniske fagområdet
 • kan tenke og handle kreativt, kritisk, konstruktivt og respektfullt og forstå hvordan innovasjon og entreprenørskap bidrar til nyskapning i samfunnet
 • har et internasjonalt perspektiv på fagfeltet og kan arbeide i et globalt marked