Læringsutbytte

Masterprogrammet i helse, miljø og sikkerhet er en tverrfaglig teknologiutdanning der formålet er å utdanne kandidater som har fagkunnskap og ferdigheter til å se helhet og ta ansvar for HMS-arbeidet i virksomheter.

Sivilingeniøren i HMS har en teknologikunnskap kombinert med bred og detaljert kunnskap om HMS. Sivilingeniøren har breddekunnskaper som gir forståelse for kompleksiteten innenfor HMS-området, og studiet er rettet mot å utvikle refleksjon og kritisk tenkning rundt håndtering av risikoproblemer innen både HMS som samlet område, men også innen delområdene miljøledelse, sikkerhetsledelse og arbeidsmiljøledelse.

Et flernivåperspektiv på HMS-arbeidet blir vektlagt i studiet, dvs. koplingen mellom samfunns- og myndighetsnivå, virksomhetens ledelse og det som foregår operativt på den enkelte arbeidsplass. Videre vektlegges det at HMS-resultater skapes i samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon.

Kunnskaper

Sivilingeniøren i Helse, miljø og sikkerhet skal ha

  • Bred og dyp kunnskap innenfor helse, miljø og sikkerhets området
  • Grunnleggende kunnskap om metoder og verktøy for å analysere og vurdere utfordinger innen helse, miljø og sikkerhets i virksomheter
  • Dybdekunnskap innenfor utvalgte områder av HMS området

-Teknologisk kunnskap på linje med andre sivilingeniører. Dette betyr at studiet må ha tekniske emner på masternivå for å sikre tilstrekkelig dybde og tyngde i den teknologiske delen av studiet.

Ferdigheter

Sivilingeniøren i Helse, miljø og sikkerhet skal kunne:

  • Anvende sine kunnskaper til å se helhet og ta ansvar for HMS-arbeid i virksomheter

 

Retningslinier for MIHMS masterstudie for siv.ing.-studenter

 

  • Definere og analysere både enkeltstående og sammensatte problemer innen helse-, miljø- og sikkerhetsområdet og gjøre velbegrunnede valg av metoder for problemløsning. I dette arbeidet skal sivilingeniøren i HMS registrere og kritisk evaluere tilgjengelig kunnskap innenfor problemstillingen knyttet til HMS og ved behov skal han kunne identifisere og tilkalle nødvendig ekspertise.
  • Frembringe løsninger og tiltak på HMS-utfordringer, herunder også nye og ukjente situasjoner.
  • Medvirke til et systematisk og effektivt forebyggende HMS-arbeid.

 

Generell kompetanse

 

Sivilingeniøren i Helse, miljø og sikkerhet skal:

 

  • Kunne arbeide uavhengig og i flerfaglige team, i samarbeid med spesialister og kunne ta nødvendige initiativ.
  • Kunne kommunisere effektivt både overfor fagfolk og ikke-spesialister. Dette gjelder kunnskapsformidling, beskrivelse av oppgaver som er løst, vurderinger som er gjort og konklusjoner som er trukket. Spesielt inkluderer dette utarbeidelse av rapporter, vitenskapelige publikasjoner og presentasjoner.
  • Kunne vedlikeholde profesjonskompetansen gjennom livslang læring.