Sivilingeniør/Masterprogram 2-årig

Fordypninger

– Helse, miljø og sikkerhet
En kombinasjon mellom HMS-studiet og NTNUs brede utvalg  av miljørettede fag gir en unik kompetanse hvor kandidaten både vil kunne jobbe med generelle HMS problemstillinger og mer spissede problemstillinger rettet mot miljø,  miljøledelse, grønn verdiskapning, bedrifters samfunnsansvar og bærekraftig utvikling. Analyse av hvordan produkter og tjenester påvirker miljøet gjennom hele produktverdikjeden er sentralt her.
 
En spesialisering rettet mot arbeidsmiljø omfatter HMS-faget yrkeshygiene som kan kombineres med eksempelvis ventilasjonstekniske fag, tekniske/realfaglige emner innenfor kjemi/biologi og/eller fag fra det medisinske fakultet som medisinsk toksikologi og epidemiologi. Arbeidsmiljøfokus kan være forebygging av arbeidsmiljø gjennom designfasen, det som innenfor en offshore-setting kalles teknisk arbeidsmiljø. Det kan også være analyse, vurdering og forebygging av arbeidsmiljøproblemer i eksisterende virksomheter.
 
NTNU har et bredt tilbud av tekniske sikkerhetsfag. Kombinerer man disse med HMS-masteren gir det kunnskap om håndtering av viktige sikkerhetsspørsmål og forståelse av sikkerhetsarbeid på ulike nivåer i næringsliv og forvaltning. Du lærer et bredt utvalg av metoder og teknikker for sikkerhetsstyring og risikohåndtering av alt fra enkeltulykker i arbeid til hendelser som utfordrer samfunnets sårbarhet, inkludert storulykker innen industri og transport.
Wed, 28 Jan 2015 14:42:52 +0100