Sivilingeniør/Masterprogram 5-årig

Uttak av masteroppgave

Uttak av masteroppgave reguleres av utfyllende regler til Studieforskriften for teknologistudiet/sivilingeniørstudiet

Masteroppgaven utføres normalt i 10. semester. Varigheten skal som hovedregel være 20 uker (+ 1 uke for påske). Kandidater som utfører masteroppgaven i utlandet, får 26 uker.

For at du skal kunne begynne på masteroppgaven, kreves det som hovedregel at alle emner i fagkretsen skal være bestått. Jfr. utfyllende regler til studieforskriften for teknologistudiet/ sivilingeniørstudiet § 20.3.2. Som det fremgår av bestemmelsene kan instituttet etter søknad fravike kravet om bestått eksamen i samtlige emner.

Det gis ikke dispensasjon for manglende fordypningsprosjekt og fordypningsemne, og i tillegg må obligatoriske IØT-emner i 3. årskurs være bestått.

For å starte masteroppgaven må du ha opparbeidet og fått godkjent 12 ukers praksis. For studenter opptatt i 2-årig masterstudium er kravet 6 uker.

Det er ikke krav til praksis for de internasjonale masterprogrammene.

Uttak av masteroppgave

Du må gjøre avtale om oppgave med en faglærer innen din (fordypning) hovedprofil.

Formelt uttak av oppgaven er 15. januar. Dette skjer ved at student og faglærer signerer masterkontrakt for uttak av masteroppgave. Skjemaet skrives ut etter at all relevant informasjon er fylt ut på instituttets webløsning for masteroppgaver, DAIM (Digital arkivering og innlevering av masteroppgaver). Ferdig utfylt og signert skjema leveres instituttkontoret.

Studenter som har fått utsatt uttak skal registrere planlagt uttaksdato i DAIM innen 15.januar.

I tillegg til registrering i DAIM må du melde deg opp i masteroppgaven og bekrefte utdanningsplan på studweb innen oppmeldingsfristen 15. februar

Utførelse av oppgave

Oppgaven kan utføres individuelt eller i gruppe med felles bedømmelse.

Ved utførelse i gruppe skal studentene på forhånd inngå skriftlig avtale om forholdet. Avtalepartene er studentene i gruppen og faglærer. Det benyttes særskilte avtaleformular.

Målform og språk i masteroppgave

Masteroppgaver som skrives på norsk skal ha et sammendrag på engelsk eller et annet relevant fremmedspråk. Masteroppgaver som skrives på et ikke-skandinavisk språk skal ha et kort sammendrag på norsk. Studenter som skriver sin masteroppgave på et ikke-skandinavisk språk og som selv er fremmedspråklig, skal skrive et sammendrag på engelsk.

Masteroppgave utenfor NTNU

Husk å fylle ut feltet på uttaksskjemaet med navn på bedrift/institusjon og veileder utenfor NTNU dersom du ønsker å utføre oppgaven ved en annen institusjon eller bedrift.

Skriftlig avtale med bedrift om masteroppgave

Dersom masteroppgaven utføres utenfor NTNU er det hensiktsmessig å opprette en skriftlig avtale mellom de fire partene: deg som kandidat, din faglærer ved NTNU, bedriften og NTNU, og dermed få stadfestet partenes rettigheter og plikter i forbindelse med oppgaven.

Avtaleskjemaer skal fylles ut i fire eksemplarer som alle undertegnes av alle partene. Etter at avtalen er godkjent av instituttet, får partene tilsendt hvert sitt eksemplar.

Masteroppgave i utlandet

Dersom du utfører masteroppgaven i utlandet må du informere instituttet. Studenter som utfører oppgaven i utlandet får forlenget tid, vanligvis 26 uker. Dersom du ikke skal tilbake til NTNU ved innlevering av masteroppgaven, bør nøkler og annet utstyr leveres, og innleveringsskjema kvitteres ut før avreise.

Innlevering av masteroppgave

Oppgave innleveres innen fastsatt dato. Skjema for innlevering finnes i DAIM. Det leveres ferdig utfylt, påført alle kvitteringer til instituttkontoret så snart du har levert oppgaven. Skjemaet er din utklarering fra NTNU. Instituttkontoret gir deg rekvisisjon for kjøp av sivilingeniør-ringen.

Utsettelse av innlevering

Blir du forsinket på grunn av sykdom eller andre forhold, kan faglærer gi inntil en uke forlenget frist. Trenger du lenger utsettelse, må skriftlig søknad sendes instituttet. Dersom du ikke overholder innleveringsfristen uten å ha søkt om, og fått innvilget forlenget frist, vil dette normalt medføre at masteroppgaven vurderes som ikke bestått!

Har du spørsmål til ovenstående, er du velkommen til å kontakte Studiegruppen ved instituttet.

Guidelines for the master's thesis