Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap innenfor fagområdet og spesialisert innsikt i et avgrenset område
 • har inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige eller kunstfaglige teori og metode
 • kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • kan bruke relevante metoder for forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid på en selvstendig måte

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer
 • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser