Energi og miljø

MASTERPROGRAM (SIVILINGENIØR), 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Energi og miljø

– Læringsutbytte

Kunnskap

En Master i teknologi i Energi og miljø har:

- Avanserte ingeniørvitenskapelige kunnskaper innenfor energi og miljø, herunder samspill mellom ulike energibærere. Sentralt er anvendelsen av de grunnleggende aspekter innenfor energiplanlegging, operasjonsanalyse, elektroteknikk, energi- og prosessteknikk og andre tilknyttede fag. Fagområdene beherskes på ulike abstraksjonsnivå, fra laboratorievirksomhet til grunnleggende teori, inkludert en reflektert forståelse av fagenes innhold og relasjoner til andre fagområder.

- Dybdekunnskap om ett eller flere av følgende tema:

 • Energibruk i bygninger. Herunder innemiljø, belysning, varmeforsyning og valg av energiløsninger i bygninger.
 • Energiforsyning. Herunder kraftmarkeder, leveringskvalitet, pålitelighet, distribusjon og planlegging av drift, vedlikehold og investeringer i energiproduksjon og nett.
 • Energi- og prosessteknikk, herunder varme-, forbrennings- og strømnigsteknikk.

- Følgende kunnskaper forutsettes dekket i den underliggende bachelorgraden:

 • Brede kunnskaper innenfor basisfagene matematikk, fysikk og informasjonsteknologi (IT). Dette gir grunnlag for metodeforståelse, anvendelse, faglig fornyelse og omstilling innenfor energi og miljø.
 • Brede kunnskaper innenfor et eller flere av de energitekniske basisfag i elektroteknikk, termodynamikk og mekanikk.
 • Innsikt i øvrige relevante ingeniørvitenskapelige fag innenfor for eksempel kjemi og reguleringsteknikk.
   

Ferdigheter

En Master i teknologi i Energi og miljø kan:

 • Definere, modellere og analysere sammensatte problemer innenfor energi og miljø, planlegge og utføre utrednings- eller planleggingsoppgaver, og gjøre velbegrunnede valg av relevante metoder. Metodene kan anvendes til å løse utfordringer innenfor energi og miljø på en selvstendig og systematisk måte.
 • Registrere og kritisk evaluere tilgjengelig kunnskap innenfor problemstillinger knyttet til energi og miljø, og eventuelt innhente nødvendig ekspertise. Sivilingeniøren kan integrere ny kunnskap og samtidig vurdere dens begrensninger, tvetydighet og ufullstendighet.
 • Designe og analysere systemer og enkeltkomponenter knyttet til de dybdekunnskaper den enkelte kandidat har tilegnet seg.
 • Arbeide selvstendig og i tverrfaglige grupper. Samarbeide effektivt med spesialister og om nødvendig ta egne initiativ.
 • Gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt innenfor energi og miljø under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
 • Fornye og omstille seg, herunder aktivt oppdatere egen kompetanse på eget initiativ.
 • Bidra til utvikling og implementering av ny teknologi innenfor fagområdet.
 • Bruke sine kunnskaper til planlegging og drift av vårt nåværende og fremtidige energisystem.
 • Forstå samspillet mellom ulike energibærere samt sammenhenger mellom energi og miljø.
   

Generell kompetanse

En Master i teknologi i Energi og miljø:

 • Kan samarbeide og bidra til tverrfaglig samhandling.
 • Evner å kommunisere effektivt både overfor fagfolk og ikke-spesialister. Dette gjelder kunnskapsformidling, beskrivelse av oppgaver som er løst, vurderinger som er gjort og konklusjoner som er trukket. Spesielt inkluderer dette utarbeidelse av rapporter, vitenskapelige publikasjoner og presentasjoner.
 • Har et internasjonalt perspektiv på sin profesjon og kan utvikle evne til internasjonal orientering og samhandling.
 • Kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser.
 • Kan vurdere og beregne teknologiske, etiske og samfunnsmessige effekter av prosjekter og eget arbeid. Tar ansvar for arbeidets effekt på en bærekraftig og samfunnsmessig utvikling.
07 okt 2019