SIVILINGENIØR/MASTERPROGRAM, 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Energibruk og energiplanlegging

– Læringsmål

Kunnskap

En Master i teknologi i Energibruk og energiplanlegging har:

- Avanserte ingeniørvitenskapelige kunnskaper innenfor Energibruk og energiplanlegging, herunder samspill mellom ulike energibærere. Sentralt er anvendelsen av de grunnleggende aspekter innenfor energiplanlegging, operasjonsanalyse, elektroteknikk, statistikk og andre tilknyttede fag. Fagområdene beherskes på ulike abstraksjonsnivå, fra laboratorievirksomhet til grunnleggende teori, inkludert en reflektert forståelse av fagenes innhold og relasjoner til andre fagområder.

- Dybdekunnskap om ett eller flere av følgende tema:

 • Energibruk i bygninger. Herunder innemiljø, belysning, varmeforsyning og valg av energiløsninger i bygninger.
 • Energiforsyning. Herunder kraftmarkeder, leveringskvalitet, pålitelighet, distribusjon og planlegging av drift, vedlikehold og investeringer i energiproduksjon og nett.
 • Energi og samfunn. Herunder industriell økologi, LCA, materialflyt, miljø- og resursøkonomi, energi-/miljøpolitikk.

- Følgende kunnskaper forutsettes dekket i den underliggende Bachelorgraden:

 • Brede kunnskaper innenfor basisfagene matematikk, fysikk og informasjonsteknologi (IT). Dette gir grunnlag for metodeforståelse, anvendelse, faglig fornyelse og omstilling innenfor energibruk og energiplanlegging.
 • Brede kunnskaper innenfor et eller flere av de energitekniske basisfag i elektroteknikk, termodynamikk og mekanikk.
 • Innsikt i øvrige relevante ingeniørvitenskapelige fag innenfor for eksempel kjemi og reguleringsteknikk.

Ferdigheter

En Master i teknologi i Energibruk og energiplanlegging kan:

 • Definere, modellere og analysere sammensatte problemer innenfor energibruk og energiplanlegging, planlegge og utføre utrednings- eller planleggingsoppgaver, og gjøre velbegrunnede valg av relevante metoder. Metodene kan anvendes til å løse utfordringer innenfor energibruk og energiplanlegging på en selvstendig og systematisk måte.
 • Registrere og kritisk evaluere tilgjengelig kunnskap innenfor problemstillinger knyttet til energibruk og energiplanlegging, og eventuelt innhente nødvendig ekspertise. Sivilingeniøren kan integrere ny kunnskap og samtidig vurdere dens begrensninger, tvetydighet og ufullstendighet.
 • Designe og analysere systemer og enkeltkomponenter knyttet til de dybdekunnskaper den enkelte kandidat har tilegnet seg.
 • Arbeide selvstendig og i tverrfaglige grupper. Samarbeide effektivt med spesialister og om nødvendig ta egne initiativ.
 • Gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt innenfor energibruk og energiplanlegging under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
 • Fornye og omstille seg, herunder aktivt oppdatere egen kompetanse på eget initiativ.
 • Bidra til utvikling og implementering av ny teknologi innenfor fagområdet.
 • Bruke sine kunnskaper til planlegging og drift av vårt nåværende og fremtidige energisystem.
 • Forstå samspillet mellom ulike energibærere samt sammenhenger mellom energibruk og energiplanlegging.

Generell kompetanse

En Master i teknologi i Energibruk og energiplanlegging:

 • Kan samarbeide og bidra til tverrfaglig samhandling.
 • Evner å kommunisere effektivt både overfor fagfolk og ikke-spesialister. Dette gjelder kunnskapsformidling, beskrivelse av oppgaver som er løst, vurderinger som er gjort og konklusjoner som er trukket. Spesielt inkluderer dette utarbeidelse av rapporter, vitenskapelige publikasjoner og presentasjoner.
 • Har et internasjonalt perspektiv på sin profesjon og kan utvikle evne til internasjonal orientering og samhandling.
 • Kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser.
 • Kan vurdere og beregne teknologiske, etiske og samfunnsmessige effekter av prosjekter og eget arbeid. Tar ansvar for arbeidets effekt på en bærekraftig og samfunnsmessig utvikling.

Tue, 24 Jan 2017 16:34:27 +0100