Datateknologi

Masterprogram (sivilingeniør), 2-årig, Trondheim

Datateknologi

– Læringsutbytte

studyprogramme-info-portlet

Innledning

Datateknologi er en helt sentral del av alle fremtidsrettede teknologier, som for eksempel kunstig intelligens, medisinsk teknologi og søkemotorteknologi. Datateknologi bidrar til å løse viktige samfunnsutfordringer innen for eksempel klima, bærekraft og helse.

På datateknologi lærer du teknikker og metoder for å utvikle datasystemer. Vi dekker hele prosjektløpet fra en løst formulert ide til ferdig løsning.

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

Kunnskap

  • Brede matematisk-naturvitenskapelige, teknologiske og datatekniske basiskunnskaper som grunnlag for metodeforståelse, anvendelser, faglig fornyelse og omstilling
  • Brede ingeniørvitenskapelige og forskningsbaserte kunnskaper innen datateknologi, med dybdekunnskap innen et begrenset felt knyttet opp mot aktiv forskning, herunder tilstrekkelig faglig innsikt til å ta i bruk nye forskningsresultater
  • Innsikt i utvalgte samfunnsvitenskapelige fag, historisk-filosofiske fag og andre ikke-tekniske fag av relevans for ingeniørfaglig yrkesutøvelse, og som grunnlag for utvikling av et bredt perspektiv på ingeniørfagenes rolle og utfordringer i samfunnet.

Generell kompetanse

  • Forstå ingeniørfaget og datateknologiens rolle i et helhetlig samfunnsperspektiv, ha innsikt i etiske krav og hensyn til bærekraftig utvikling, og kunne analysere etiske problemstillinger knyttet til ingeniørfaglig arbeid, og bidra til innovasjon og entreprenørskap
  • Kunne formidle, kommunisere og samarbeide tverrfaglig om ingeniørfaglige problemstillinger og løsninger både overfor spesialister og allmennheten
  • Forstå muligheter og begrensninger i bruk av informasjons- og kommunikasjons-teknologi, inklusive juridiske og samfunnsmessige aspekter
  • Kunne lede og motivere medarbeidere, herunder ha et internasjonalt perspektiv på sin profesjon og kunne utvikle evne til internasjonal orientering og samhandling.

Ferdigheter

  • Definere, modellere og analysere sammensatte ingeniørfaglige problemer innen datateknologi, herunder velge relevante modeller og metoder, og utføre beregninger og løsninger selvstendig og kritisk
  • Utarbeide helhetlige løsninger av ingeniørfaglige problemer, herunder kunne utvikle løsninger i en tverrfaglig kontekst, og gjennomføre et selvstendig, avgrenset ingeniørfaglig forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning
  • Fornye og omstille seg faglig, herunder kunne utvikle sin faglige kompetanse på eget initiativ.