MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Idrettsvitenskap

– Studiets oppbygning

Master i idrettsvitenskap er normert til fire semester og består av obligatoriske emner, valgfrie emner og en masteroppgave. Programmet har to alternative oppbygninger, avhengig av om du velger masteroppgave med omfang 30 eller 45 studiepoeng.

Masterstudiet i idrettsvitenskap er et 2-årig fulltidsstudium som består av følgende:

 • En felles del som omfatter de obligatoriske emnene IDR3025, IDR3033, IDR3034, IDR3035, IDR3036, IDR3037, IDR3038 og Eksperter i team.
 • IDR3920 Masteroppgave (45 sp) eller IDR3921 Masteroppgave (30 sp). Alle andre eksamener i mastergraden må være bestått før avsluttende mastergradseksamen. 
 • De studenter som velger å skrive masteroppgave på 30 studiepoeng må i tillegg ta IDR3027.

Mastergradens oppbygning, med studiepoeng for de ulike komponenter og anbefalt studieprogresjon framgår av tabellen nedenfor.

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studenter som fikk opptak studieåret 2019/2020. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SOS3004 Kvalitative metoder 7,5
SOS3005 Kvantitative metoder 7,5
Flere valg

Velg to av emnene 

15
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IDR3035 Idrett, modernitet og modernisering 7,5
IDR3036 Idrett og sosial ulikhet 7,5
IDR3038 Forskningsdesign i idrettsvitenskap 7,5
Flere valg Eksperter i team (intensiv) 7,5

 

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IDR3025 Idrettsvitenskap - spesialisering 15
IDR3027 Forskningspraksis i idrettsvitenskap 15
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IDR3921 Masteroppgave i idrettsvitenskap 30

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SOS3004 Kvalitative metoder 7,5
SOS3005 Kvantitative metoder 7,5
Flere valg

Velg to av emnene

15
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IDR3035 Idrett, modernitet og modernisering 7,5
IDR3036 Idrett og sosial ulikhet 7,5
IDR3038 Forskningsdesign i idrettsvitenskap 7,5
Flere valg Eksperter i team (intensiv) 7,5

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IDR3025 Idrettsvitenskap spesialisering 15
IDR3920 Masteroppgave i idrettsvitenskap 15
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IDR3920 Masteroppgave i idrettsvitenskap 30

Mer info og tidligere studieplaner

Du finner detaljert informasjon om studieprogrammet i studieplanen for ditt studium. Studieplanen for inneværende studieår og tidligere kull finner du i oversikten over studieplaner.

Skrive og levere masteroppgave

Fylle ut masteravtale

Før du begynner på masteroppgaven må du fylle ut og levere en masteravtale.

Frist for innlevering av masteravtalen:

 • Masteravtale for 45 sp masteroppgave - 15. september
 • Masteravtale for 30 sp masteroppgave - 10. januar

Avtalen leveres i ekspedisjonen på institutt for sosiologi og statsvitenskap, bygg 9, nivå 5 på Dragvoll: 

Veiledning

 • Veiledning er obligatorisk. Studenten har krav på inntil 50 timers veiledning – inkludert for- og etterarbeid. Veiledningstiden forutsettes i utgangspunktet brukt innen planlagt innleveringsfrist. Den totale rammen på 50 timer er uavhengig av om gjennomføringen av masteroppgaven tar lengre tid enn normert, bytte av veileder, og overgang fra 30-45 studiepoengsoppgave.
 • Rett til veiledning opphører etter at veiledningstimene er oppbrukt eller etter normert studietid dersom ikke annet er avtalt. 

Utforming av masteroppgaven

Instituttet har ikke satt noen formelle krav til formateringen av oppgaven. Men emnebeskrivelsen angir hvor mange ord oppgaven skal ha. 

Se emnebeskrivelsen: 

 • POL3900 - Masteroppgave i statsvitenskap (45stp)
 • POL3901 - Masteroppgave i statsvitenskap (30stp)
 • SOS3900 Masteroppgave i sosiologi (45stp)
 • SOS3901 Masteroppgave i sosiologi (30stp)
 • IDR3920 Master i idrettsvitenskap (45stp)
 • IDR3921 Masteroppgave i idrettsvitenskap (30stp)
 • MV3091 Masteroppgave i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi

Merk: Oppgaver som skrives på et skandinavisk språk skal ha et sammendrag på engelsk. Oppgaver som skrives på engelsk skal ha et sammendrag på et skandinavisk språk.

Innlevering

Masteroppgaven på 45 studiepoeng må leveres innen 31. mai for å få sensur i vårsemesteret. Det vil si garantert sensur innen 31. august. Frist for innlevering i inspera denne dagen er kl. 14.00. 

Masteroppgaven på 30 studiepoeng  leveres senest 21 uker (inkludert påske) etter at masteravtalen er signert og levert. Frist for innlevering av masteroppgaven er 6. juni. Frist for innlevering i inspera denne dagen er kl. 14.00. 

Alle andre eksamener i mastergraden må være avlagt før avsluttende eksamen i MV3091.

Utsatt innlevering

Hvis du ser at du ikke rekker innleveringsfristen, må du så tidlig som mulig kontakte veilederen din og instituttet for å avklare hva du kan gjøre. Kontaktinformasjon til veilederne 

Masteroppgave på 30 studiepoeng: Det gis i utgangpunktet ikke utsettelse på innleveringsfristen for masteroppgaver på 30 studiepoeng. Det kan søkes om utsettelse på bakgrunn av sykemelding eller lignende.

Ferdigstilling og trykking

Før du leverer oppgaven må du blant annet generere omslag og tittelside. Se hvordan du ferdigstiller masteroppgaven.

Du har mulighet til å bestille trykking av masteroppgaven din fra NTNU grafisk senter. Kostnader med trykking av oppgaven må du selv betale.

Den ferdige oppgaven lastes opp i Inspera assessment.Frist for å levere oppgaven er kl. 14.00 på innleveringsdagen som er 31. mai for 45 sp oppgave og 6. juni for 30 sp oppgave.

Hvis du ønsker oppgavens engelske tittel på vitnemålet så må du selv sørge for legge inn engelsk tittel.

Dersom du leverer oppgaven før Inspera er tatt i bruk skal du bruke denne framgangsmåten:

 • Den ferdige masteroppgaven trykkes i fem eksemplarer. Du bestiller trykking ved NTNU grafisk senter. Instituttet betaler for dette. 
 • Se hvordan du ferdigstiller og trykker oppgaven. 
 • Fire eksemplarer av oppgaven skal leveres i ekspedisjonen ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, bygg 9, nivå 5 på Dragvoll. Det femte eksemplaret beholder du selv. 
 • Du skal samtidig levere oppmeldingsskjema og publiseringsskjema i ekspedisjonen på instituttet. 
 • Du skal også sende pdf-fil av oppgaven til kontakt@iss.ntnu.no. 

Sensur og avsluttende muntlig eksamen

Sensorkommisjonen for masteroppgaven er satt sammen av en intern og en ekstern sensor. Kommisjonen settes sammen av instituttet i samråd med din veileder. Det er tre måneders sensurfrist på oppgaven.

Etter at du har levert masteroppgaven, vil du få tilsendt et brev fra instituttet hvor det står hvilke sensorer du har fått tildelt, og hvor og når eksamen skal være.

Du som skriver masteroppgave på 45 studiepoeng i sosiologi eller idrettsvitenskap har muntlig presentasjon av oppgaven i tillegg til den muntlige utspørringen og forsvaring av oppgaven. Presentasjonen skal vare i 30 minutter. Masterstudenter i statsvitenskap som leverer masteroppgave på 45 studiepoeng har ikke muntlig presentasjon av sin oppgave. Den muntlige utspørringen og forsvaring av oppgaven varer normalt i 30 minutter, men kan også vare lenger. Dette gjelder spesielt i tilfeller hvor kandidaten vipper mellom to karakterer.

Du som skriver oppgave på 30 studiepoeng har kun muntlig utspørring og forsvaring av oppgaven. Du skal ikke presentere den.