Idrettsvitenskap

MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Idrettsvitenskap

– Studiets oppbygning

Informasjonens gyldighet

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studenter som fikk opptak studieåret 2020/2021. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Studiets oppbygning - MIDR

1. år

Første semester (høst)
 
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SOS3004 Kvalitative metoder 7,5
SOS3005 Kvantitative metoder 7,5
Flere valg

Velg to av emnene: 

* IDR3037 undervises ikke studieåret 2020/2021

15
Andre semester (vår)
 
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg

 Velg tre av emnene:

22,5
Flere valg Eksperter i team (intensiv) 7,5

 

2. år

Tredje semester (høst)
 
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IDR3025 Idrettsvitenskap - spesialisering 15
IDR3027 Forskningspraksis i idrettsvitenskap 15
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IDR3921 Masteroppgave i idrettsvitenskap 30

1. år

Første semester (høst)
 
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SOS3004 Kvalitative metoder 7,5
SOS3005 Kvantitative metoder 7,5
Flere valg

Velg to av emnene:

* IDR3037 undervises ikke studieåret 2020/2021

15
Andre semester (vår)
 
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg

Velg tre av emnene:

22,5
Flere valg Eksperter i team (intensiv) 7,5

2. år

Tredje semester (høst)
 
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IDR3025 Idrettsvitenskap spesialisering 15
IDR3920 Masteroppgave i idrettsvitenskap 15
Fjerde semester (vår)
 
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IDR3920 Masteroppgave i idrettsvitenskap 30

Master i idrettsvitenskap - oppbygning

Master i idrettsvitenskap består av obligatoriske emner, valgfrie emner og en masteroppgave. Programmet har to alternative oppbygninger, avhengig av om du velger masteroppgave med omfang 30 eller 45 studiepoeng.

Masterstudiet i idrettsvitenskap er et 2-årig fulltidsstudium som består av følgende:

 • En felles del som omfatter obligatoriske emner.
 • IDR3920 Masteroppgave (45 sp) eller IDR3921 Masteroppgave (30 sp). 

Alle andre eksamener i mastergraden må være bestått før avsluttende mastergradseksamen. Velger du å skrive masteroppgave på 30 studiepoeng må du i tillegg ta IDR3027.


KRYSSPUBLISERT - ikke rør: Mer info og tidligere studieplaner

Mer info og tidligere studieplaner

Du finner detaljert informasjon om studieprogrammet i studieplanen for ditt studium. Studieplanen for inneværende studieår og tidligere kull finner du i oversikten over studieplaner.


Skrive og levere masteroppgave

Skrive og levere masteroppgave

Før du begynner på masteroppgaven må du fylle ut og levere en masteravtale.

Her finner du masteravtalen og veiledning om hvordan du fyller ut og leverer den.

NB! Skal du skrive en masteroppgave som krever godkjenning av REK/NSD, må du legge inn en beskjed om dette i ett av fritekstfeltene i avtalen. 

Frist for innlevering av masteravtalen:

 • Masteravtale for 45 sp masteroppgave - 15. september
 • Masteravtale for 30 sp masteroppgave - 10. januar

 

 • Veiledning er obligatorisk. Studenten har krav på inntil 50 timers veiledning – inkludert for- og etterarbeid. Veiledningstiden forutsettes i utgangspunktet brukt innen planlagt innleveringsfrist. Den totale rammen på 50 timer er uavhengig av om gjennomføringen av masteroppgaven tar lengre tid enn normert, bytte av veileder, og overgang fra 30-45 studiepoengsoppgave.
 • Rett til veiledning opphører etter at veiledningstimene er oppbrukt eller etter normert studietid dersom ikke annet er avtalt. 

Instituttet kan gi økonomisk støtte til masterstudenter i forbindelse med masteroppgaveskrivingen. Du kan blant annet få støtte til datainnsamling, kjøp av datasett, artikkelkopier, eller utstyr og reiser i forbindelse med masteroppgaven.

Mer informasjon om økonomiske støtteordninger ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap.

Instituttet har ikke satt noen formelle krav til formateringen av oppgaven. Men emnebeskrivelsen angir hvor mange ord oppgaven skal ha. 

Se emnebeskrivelsen: 

 • POL3900 - Masteroppgave i statsvitenskap (45stp)
 • POL3901 - Masteroppgave i statsvitenskap (30stp)
 • SOS3900 - Masteroppgave i sosiologi (45stp)
 • SOS3901 - Masteroppgave i sosiologi (30stp)
 • IDR3920 - Master i idrettsvitenskap (45stp)
 • IDR3921 - Masteroppgave i idrettsvitenskap (30stp)
 • MV3091 - Masteroppgave i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi

Merk: Oppgaver som skrives på et skandinavisk språk skal ha et sammendrag på engelsk. Oppgaver som skrives på engelsk skal ha et sammendrag på et skandinavisk språk.

Masteroppgaven på 45 studiepoeng må leveres innen 2. juni for å få sensur i vårsemesteret. Det vil si garantert sensur innen 31. august. Frist for innlevering i inspera denne dagen er kl. 14.00. 

Masteroppgaven på 30 studiepoeng  leveres senest 21 uker (inkludert påske) etter at masteravtalen er signert og levert. Frist for innlevering av masteroppgaven våren 2020 er 8. juni. Frist for innlevering i inspera denne dagen er kl. 14.00. 

Alle andre eksamener i mastergraden må være avlagt før avsluttende eksamen for masteroppgaven.

Hvis du ser at du ikke rekker innleveringsfristen, må du så tidlig som mulig kontakte veilederen din og instituttet for å avklare hva du kan gjøre.

Masteroppgave på 30 studiepoeng: Det gis i utgangpunktet ikke utsettelse på innleveringsfristen for masteroppgaver på 30 studiepoeng. Det kan søkes om utsettelse på bakgrunn av sykemelding eller lignende.

Utvidelse av prosjektperiode hos NSD

Dersom du har fått NSD-godkjenning for masterprosjektet ditt, må du huske å melde om at prosjektperioden forlenges til NSD.

Før du leverer oppgaven må du blant annet generere omslag og tittelside. Se hvordan du ferdigstiller masteroppgaven.

Du har mulighet til å bestille trykking av masteroppgaven din fra NTNU grafisk senter. Kostnader med trykking av oppgaven må du selv betale.

Den ferdige oppgaven lastes opp i Inspera assessment. Frist for å levere oppgaven er kl. 14.00 på innleveringsdagen som er 2. juni for 45 sp oppgave og 8. juni for 30 sp oppgave. Husk å fylle inn oppmeldingsskjema for eksamen og publiseringsskjema for oppgaven.

Hvis du ønsker oppgavens engelske tittel på vitnemålet så må du selv sørge for legge inn engelsk tittel.

Sensur og avsluttende muntlig eksamen

Sensorkommisjonen for masteroppgaven er satt sammen av en intern og en ekstern sensor. Kommisjonen settes sammen av instituttet i samråd med din veileder. Det er tre måneders sensurfrist på oppgaven.

Etter at du har levert masteroppgaven og sensorer er blitt oppnevnt, vil du få tilsendt informasjon fra instituttet om hvilke sensorer du har fått tildelt, og hvor og når eksamen skal være.

Du som skriver masteroppgave på 45 studiepoeng i sosiologi eller idrettsvitenskap har muntlig presentasjon av oppgaven i tillegg til den muntlige utspørringen og forsvar av oppgaven. Presentasjonen skal vare i 30 minutter. Masterstudenter i statsvitenskap som leverer masteroppgave på  45 studiepoeng har ikke muntlig presentasjon av sin oppgave. Den muntlige utspørringen og forsvar av oppgaven varer normalt i 30 minutter, men kan også vare lenger. Dette gjelder spesielt i tilfeller hvor kandidaten vipper mellom to karakterer.

Du som skriver oppgave på 30 studiepoeng har kun muntlig utspørring og forsvar av oppgaven. Du skal ikke presentere den. 

Sluttmelding til NSD

Dersom du har fått NSD-godkjenning for masterprosjektet ditt, må du huske å rapportere inn sluttmelding for prosjektet via meldeskjemaet til NSD. Dette må gjøres umiddelbart etter sensur/muntlig eksamen.