Masterprogram / Sivilingeniør 2-årig, Trondheim

Studieretning: Veg, transport og geomatikk

– Bygg- og miljøteknikk

Studieretningen har hovedfokus på kunnskap om planlegging, utforming, bygging og vedlikehold av infrastrukturen på samferdselsektoren, samt geomatikk som omfatter registrering, behandling, anvendelse og presentasjon av målinger på land og til havs.

Alle transportformer dekkes, det vil si veg, jernbane, luft- og sjøtransport, men vegtrafikk og bytransport har størst vekt.

I studieretningen kan du spesialisere deg ved å velge mellom fire hovedprofiler:


Hovedprofil

Veg

Denne hovedprofilen omfatter planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av veger, gater og jernbaner, med hovedvekt på veger. Profilen gir tilgang til et av Europas best utstyrte veglaboratorier, og egner seg også for den som vil spesialisere seg innen oversikts- og detaljplanlegging. Profilen har klare grenseflater mot geoteknikk, bygg og anlegg samt vannfag, og kan gjerne suppleres med emner fra disse fagområdene.

Stikkord: Transportøkonomi, transportanalyse og transportmodeller, trafikkregulering, trafikksikkerhet, veg og gateplanlegging, vegteknologi, vegbygging, drift og vedlikehold, jernbaneteknikk.


Hovedprofil

Jernbane

Denne hovedprofilen omfatter planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av jernbaner. Norge har store ambisjoner om å moderniser og bygge ut jernbanen på flere strekninger og det er stort behov for ingeniører med jernbanekompetanse. Profilen har klare grenseflater mot de andre profilene innen retningen og mot geoteknikk, bygg og anlegg samt vannfag, og kan gjerne suppleres med emner fra disse fagområdene.

Stikkord: Transportøkonomi, transportanalyse og transportmodeller, trafikkregulering, sikkerhet, jernbaneplanlegging, jernbaneteknologi, jernbanebygging, drift og vedlikehold. 


Hovedprofil

Transport

Hovedprofilen fokuserer på trafikkplanlegging, som omfatter beregning av transportbehov, utforming og regulering av veg- og gatenettet og tilrettelegging av anlegg for kollektivtransport og gang- og sykkeltrafikk. Samordnet areal- og transportplanlegging samt konsekvensutredninger knyttet til blant annet økonomi, trafikksikkerhet og lokalt og globalt miljø, gir viktig grunnlag for beslutninger. Virkningen av ulike trafikkreguleringstiltak og utbyggingsalternativer studeres med simuleringsverktøy og transportanalysemodeller. Bruk av ITS (Intelligente TransportSystemer og tjenester), atferdslab og trafikkteknisk lab er en integrert del av undervisningen. Innen profilen kan fokus vris mot fysisk arealplanlegging eller i retning av profilen Veg.

Ill. foto

Stikkord: Transportøkonomi, transportanalyse og transportmodeller, trafikkregulering, trafikksikkerhet, veg- og gateplanlegging, vegteknologi, vegbygging, drift og vedlikehold, jernbaneteknikk.


Hovedprofil

Geomatikk

Hovedprofilen Geomatikk har spesiell hovedfokus på integrering av generell informasjonsteknologi hvor elektroniske kart, geografiske informasjonssystemer, digitale modeller og satellitteknologi står sentralt. Nøyaktig posisjons- bestemmelse og hensiktsmessig visualisering er av stor betydning innenfor de fleste ingeniøraktivitetene. Det kan blant annet brukes i navigasjon, i industrien og til overvåking av miljø og ressurser.

Ill. foto

Stikkord: kartografi og geografisk informasjonsvitenskap, geodesi, fotogrammetri og fjernmåling