Bygg- og miljøteknikk

Masterprogram (Sivilingeniør) 2-årig, Trondheim

Bygg- og miljøteknikk

– Studieretning: Vann og miljø

Studieretningen Vann og miljø fokuserer på miljøtekniske problemstillinger, særlig knyttet til bruk av vannressursene og vern om disse. En kan konsentrere seg om vannkraft og vassdragsteknikk, vannforsynings- og avløpsteknikk. Tiltak for vern av naturmiljøet står sentralt.

I studieretningen kan du spesialisere deg ved å velge mellom to hovedprofiler:


Vannforsynings- og avløpsteknikk<a name="vann"></a>

Vannforsynings- og avløpsteknikk

Sivilingeniører med denne hovedprofilen planlegger, prosjekterer og driver anlegg som forsyner befolkning og industri med rent vann, og sørger for forsvarlig håndtering av avløpsvann (oppsamling og rensing) slik at forurensning av naturen ikke forekommer. I tillegg arbeider VA-ingeniørene med å forhindre flom i tettbygd strøk på grunn av regnvann.

Hovedprofilen gir innsikt i kjemiske og biologiske prosesser i vann for å kunne velge gode vannkilder og verne vannmiljøet mot forurensning. Du får kompetanse i dimensjonering, bygging og drift av vannledningsnett og avløpsnett (både for avløpsvann og regnvann), samt anlegg for rensing av drikkevann og avløpsvann.

Avløpsteknikk

Stikkord: Overvannsteknologi, ledningsteknologi, analyse av urbane vannsystem, korrosjonskontroll i VA-nett, miljøhygiene, behandling av drikkevann, rensing av avløpsvann, håndtering av slam fra renseanlegg.


Vassdragsteknikk<a name="vass"></a>

Vassdragsteknikk

Sivilingeniører med denne hovedprofilen arbeider med utnyttelse og vern av vassdragene. Arbeidsoppgaver omfatter planlegging, utbygging og drift av vassdrag og vassdragsanlegg som benyttes for å regulere vassdrag til kraftformål, vannforsyning og vern mot flom.

Grunnlaget er læren om vannets kretsløp og hvordan dette påvirkes av klima, nedbør og avrenning. Du får undervisning i basisemnene hydrologi og hydraulikk, samt i anvendte fagfelt som vassdragsregulering, vannkraftutbygging og flomvern.

Vassdragsteknikk

Stikkord: Flomanalyser og flomsikring, sedimenthåndtering, tilsigsprognosering, snøhydrologi og isproblematikk i vassdrag, miljøvirkninger av vassdragsregulering, hydrauliske forhold i vassdrag og vannkraftsystemer.


fns bærekraftmål

FNs bærekraftmål nummer 6, Rent vann og gode sanitærforhold

FNs bærekraftsmål 6 er å sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle.