Bygg- og miljøteknikk

Masterprogram (Sivilingeniør) 2-årig, Trondheim og Gjøvik

Bygg- og miljøteknikk

– Læringsutbytte

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

En student som har fullført programmet, forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Generell kompetanse

Kunnskap

- Skal ha gode kunnskaper innenfor basisfagene matematikk, statistikk, fysikk, kjemi, mekanikk og materiallære (Dekkes av bachelor bygningsingeniør)

- Kunnskap om teknologiutvikling, sivilingeniørens rolle i samfunnet samt konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.

- Grunnleggende kunnskap om programmering og om programvare for beregning og simulering

- Grunnleggende kunnskap om teknologiledelse og arbeid i utviklingsprosjekter,

- Spesialisert innsikt innenfor en avgrenset del av fagområdet Bygg- og miljøteknikk,

- Innsikt i og forståelse for andre fagområder som utfyller fagområdet Bygg- og miljøteknikk

Ferdigheter

- Identifisere, modellere og analysere teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor bygg- og miljøteknikk.

- Planlegge og gjennomføre utrednings- og planleggingsoppgaver, og gjøre velbegrunnede valg av relevante metoder.

- Jobbe selvstendig og kreativt for å definere problemstillinger, og deretter utvikle, vurdere og velge aktuelle løsninger.

- Gjennomføre et teknologisk forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med forskningsetiske normer

- Anvende avanserte IKT-verktøy i sin faglige utøvelse.

- Skal kunne gjøre beregninger innenfor flere ingeniørfaglige områder, og gjøre nøyaktige simuleringer og beregninger.

- Kandidaten skal kunne planlegge og gjennomføre eksperimenter eller feltundersøkelser innen fagområdet Bygg- og miljøteknikk.

- Kandidaten skal beherske det teoretiske grunnlaget for numeriske beregningsverktøy, og en sunn og kritisk holdning til resultater fra slike beregninger.

Generell kompetanse

- Har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av prosesser og løsninger innenforBygg- og miljøteknikk.

- Kan formidle og kommunisere ingeniørfaglige problemstillinger og løsninger både overfor spesialister og allmennheten.

- Kan samarbeide og bidra til tverrfaglig samhandling og ha generell forståelse for større tekniske prosjekter og systemer.

- Kan tenke og handle kreativt, kritisk, konstruktivt og respektfullt.

- Har innsikt i hvordan innovasjon bidrar til nyskapning i samfunnet.

- Har et internasjonalt perspektiv på fagfeltet og kan arbeide i et globalt marked.