Masterprogram / Sivilingeniør 2-årig, Trondheim

Studieretning: Konstruksjon

– Bygg- og miljøteknikk

Studieretningen konstruksjon omhandler hvordan vi utformer og beregner bygninger, broer og andre byggverk på land og til havs.

Du får lære om de vanligste byggematerialene som treverk, betong, stål, aluminium og plast, og hvordan vi beregner materialenes oppførsel, hvor sterke de er og hvordan de kan benyttes til å lage bygningsdeler og konstruksjoner.

For å kunne bygge trygge hus og konstruksjoner må vi ha innsikt i kreftene og påkjenningene som virker fra miljøet og hvordan fundamenteringen kan være. Vindbelastning vil for eksempel være svært viktig å ta hensyn til for et hus eller et fyrtårn på en vindutsatt holme, mens bølger og strømkrefter vil være viktigst for konstruksjoner ute i havet eller langs kystsonen. For en vegbro vil kanskje tyngden av kjøretøyene være det viktigste, mens taket på et hus inne i landet må tåle store snømengder.

Formgiving og styrkeberegning står sentralt i konstruksjonsfaget, sammen med utvikling og bruk av informasjonsteknologi og avanserte regneprogrammer. Gjennom studiet brukes laboratorier og verksteder aktivt for å vise og forklare oppførselen til materialer, konstruksjonsdeler og sammenføyninger. Ofte er dette relatert til aktuelle prosjekter fra bygg, offshore eller lettmetall- og bilindustri.

I studieretningen kan du spesialisere deg ved å velge mellom fem hovedprofiler:


Hovedprofil

Beregningsmekanikk

Hovedprofilen gir deg en solid basis innen konstruksjonsmekanikk og beregningsmetoder. En slik basis representerer en varig kunnskap innen et arbeidsliv i stadig endring.

Ill. foto

 

Stikkord: Spenninger, deformasjoner og vibrasjoner i konstruksjoner, konstruksjonsanalyse, materialer og kapasitet, sikkerhet og pålitelighet.


Hovedprofil

Betongteknologi

Hovedprofilen gir deg spesiell kompetanse i betong og andre sementbaserte materialer. Du lærer blant annet om vedlikehold og reparasjon av betongkonstruksjoner.

Ill-foto

 

Stikkord: Egenskaper for fersk betong, egenskaper for herdet betong, vedlikehold og reparasjon, levetidsprosjektering


Hovedprofil

Geoteknikk

Hovedprofilen tar for seg jord og løsmasser. Du lærer å bestemme egenskaper til ulike jordmaterialer, vanntrykk og strømninger i jord, utførelse og stabilitet ved utgravinger, skjæringer og fyllinger i jord, og teknikker for fundamentering av bygninger og konstruksjoner.

Ill. foto

 

Stikkord: Stabilitetsberegninger, sikkerhet mot skred, fundamentering, setningsberegninger, grunnundersøkelser, laboratoriearbeid.


Hovedprofil

Marin byggteknikk

Hovedprofilen omhandler planlegging, prosjektering og utførelse av byggverk i kystsonen, havner og i arktiske strøk, med hovedvekt på virkning av bølger, strøm, is og vannstand.

Ill. foto

Stikkord: Bygging og sikkerhet for kyst- og havnekonstruksjoner, kystmiljøteknikk, fornybar energi, bølger og tsunamier, arktisk teknologi.


Hovedprofil

Prosjektering av konstruksjoner

Denne hovedprofilen gir deg en dypere forståelse av og innsikt i dimensjoneringsprinsipper, utforming av konstruksjoner samt regelverket som finnes for dimensjonering og prosjektering av konstruksjoner.

Ill. fotoTre konstruksjon

Bruk av trekonstruksjoner har lange tradisjoner i Norge. Med dagens sterke fokus på miljø og utvikling av nye tekniske løsninger har tre som konstruksjons-materiale fått et betydelig oppsving.