Masterprogram (Sivilingeniør) 2-årig, Gjøvik

Studieretning: Digitale byggeprosesser

– Bygg- og miljøteknikk

Stort behov for digital kompetanse

Hele bygg- og anleggsnæringen står nå midt i en rask og omveltende teknologisk utvikling. Digitalisering vil radikalt endre måten vi jobber, samhandler og kommuniserer på. Digital kunnskap og ferdigheter er identifisert som den største utfordringen for bransjen i årene framover og det vil være stor etterspørsel etter kandidater med slik kompetanse. Denne nye studieretningen vil dermed bidra til at du får kompetanse til spille en sentral rolle i det digitale skiftet som hele byggenæringen har tatt initiativ til gjennom Digitalt veikart.

God forståelse for byggeprosessen

Byggeprosessen er en kompleks kommunikasjonsprosess der informasjon fra mange parter skal utveksles, samles, bearbeides og brukes som grunnlag for viktige beslutninger, løsningsutvikling og koordinering. Dette er en sentral kjerneprosess i alle bygge- og anleggsprosjekter.

På siden til Bygg21 Neste steg kan man se en samlet oversikt over denne prosessen som tar for seg informasjonsflyten til hele prosjektets livssyklus. Kort oppsummert kan man der se hva som ligger innenfor hvert av disse stegene i prosessen: 

 1. Strategisk definisjon
 2. Program- og konseptutvikling
 3. Bearbeiding av valgt konsept
 4. Detaljprosjektering
 5. Produksjon og leveranser
 6. Overlevering og ibruktakelse
 7. Bruk og forvaltning
 8. Avvikling

Behov for en felles informasjonsstruktur

Utvikling av en felles informasjonsstruktur krever en tverrfaglig kompetanse som kombinerer innsikt i bygg-, anlegg- og eiendomsfagene (hovedsakelig fra bachelorstudiet) og med helhetlig forståelse for de muligheter og begrensninger som digitaliseringen gir.

Fokus på livsløpsperspektiv

Det legges opp til et livsløps-perspektiv på byggeprosessene, fra eksisterende terreng og ideer om utvikling, via prosjektering, bygging, drift/vedlikehold til fjerning av det bygde.  I dette livsløpet vil informasjonsbehovet variere, styrt av rammebetingelser, kravene fra byggherre og behovet for dokumentasjon av tekniske løsninger

Helhetlig digitalisering

Studiet vil gi deg en inngående forståelse for byggeprosesser og hvordan denne kan digitaliseres. Innen digitalisering vil du få kunnskap om etablering av en digital tvilling (se figurene nedenfor) av planlagte og eksisterende byggeprosjekter, dette er en viktig del av studieinnholdet. Her er utviklingen kommet langt innenfor bygg (med bl.a.  IFC-standarden) og innenfor geomatikk/GIS-siden. Mange systemleverandører har gjort mye, og gode standarder er også laget. Utfordringene er å få løsningene til å spille sammen, og å få til åpen informasjonsflyt. Det er også en utfordring å få alle fagfolkene som er involvert i prosjekter til å legge inn all relevant informasjon i den digitale tvillingen.

 • Smaragdbygget Gjøvik
  Smaragdbygget NTNU Gjøvik
 • Snitt av smaragdbygget Gjøvik
  Digital tvilling av Smaragdbygget
 • Snitt smaragdbygget
  Digital tvilling av Smaragdbygget
 • Snitt smaragdbygget
  Digital tvilling av Smaragdbygget

Innholdsrikt studium

Studiet inneholder emner som gir det en bred faglig basis. Du vil lære mer om alt fra prinsipper og metoder for informasjonsmodellering og bruk av standarder, mulighetene for automatisering, digital regelsjekking og støtte av arificial intelligence (AI), bruk av laserscanner, droner og annet digitalt utstyr for datafangst – Internet of Things (IoT) og Big Data, videre til å utforske bruk av gaming og VR teknologi for bedre samspill om digitale prosjekter. Vi forutsetter derfor at studentene har egen bærbar Gaming PC for å kunne benytte avansert programvare og tilhørende utstyr som VR briller o.l.

Prosjektstøttet undervisning

Byggeaktiviteter gjennomføres nesten alltid som prosjekt, der fageksperter samarbeider om gode løsninger. I studiet vil mye av innsatsen være prosjektstøttet arbeid basert på virkelige byggeprosjektet. Dette vil gi både faglige erfaringer og samarbeidserfaringer, nyttig for å gjøre en god jobb etter endt utdanning. Det legges opp til et nært samarbeid med byggenæringen, myndigheter, og utviklere av programvare og digitalt teknologi.

Samarbeid og gruppeundervisning

Det legges stor vekt på samarbeid. Det er mye gruppearbeid hvor studentene presenterer for hverandre underveis. Spesielt første studieår er det utstrakt samarbeid mellom emner, med emner som gjennomføres innenfor intensiv-perioder. Det forutsettes derfor at studentene er tilstede på campus samtidig og tar emnene i første året som en pakke. I andre studieår, er det friere til å ta enkeltemner.

Muligheter for spesialisering

Denne studieretningen inkluderer fordypningsemner som gir deg mulighet for spesialisering og forberedelse for gjennomføring av en masteroppgave i samarbeid med næringen – og en interessant og etterspurt jobb i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen.