Bygg- og miljøteknikk

Masterprogram (Sivilingeniør) 2-årig, Trondheim

Bygg- og miljøteknikk

– Studieretning: Bygg og anlegg

På denne studieretningen lærer du hvordan planlegge, utforme, lede, bygge, forvalte og utvikle alle typer bygninger og anlegg. Byggeprosjektene spenner fra enkle bolighus til veger, broer, tunneler, vann- og avløpssystemer, oljeplattformer og større samferdselsanlegg som jernbane og flyplass.

Du lærer også om utfordringer knyttet til eiendomsledelse, ombygging, rehabilitering, bygningsvern og utvikling av eksisterende bygninger knyttet til byområder og tettsteder.

Du spesialiserer deg ytterligere innenfor studieretningen ved å velge en av fire hovedprofiler:


Anleggsteknikk<a name="anleggsteknikk"></a>

Anleggsteknikk

Hovedprofilen anleggsteknikk gir deg kunnskap om metoder og løsninger for anleggsarbeider i fjell og jord, som for eksempel planlegging og bygging av undergrunns- og fjellanlegg, samt løsmassekonstruksjoner som kraftverksdammer og veier.

Tre personer på en byggeplass
Foto: Geir Mogen/NTNU

Stikkord: Prosjektledelse, usikkerhets- og risikohåndtering, analyse av prosjektets tidligfase, produksjonsteknikk i BA, anleggsteknikk, fjellsprengningsteknikk, HMS og arbeidsmiljø i BA, bygningsforvaltning.


Bygnings- og materialteknikk<a name="bygnings"></a>

Bygnings- og materialteknikk

Hovedprofilen bygnings- og materialteknikk gir fordypning innen prosjektering av bygninger, brann, lyd, energi, miljø og klimabelastning for å oppnå gode og framtidsrettede hus med lavt energibruk og lav miljøbelastning.

To personer bygger
Foto: Geir Mogen/NTNU

Stikkord: Bygningsfysikk, energibruk i bygninger, husbyggings- og ombyggingsteknikk, bygningsprosjektering, murverk, materiallære, bygningsmaterialer, brannteknikk og bygningsmessig brannvern.


Prosjektledelse<a name="prosjektledelse"></a>

Prosjektledelse

Hovedprofilen prosjektledelse handler om ledelse av bygg- og anleggprosjekter. Hovedprofilen gir spesiell kompetanse innen teknikker og metoder knyttet til prosjektledelse, organisering og gjennomføring av bygge- og anleggsarbeider på en kostnadseffektiv og miljømessig god måte.

Tre personer går på et stilas
Foto: Geir Mogen

Stikkord: Prosjektledelse, usikkerhets- og risikohåndtering, analyse av prosjektets tidligfase, produksjonsteknikk i BA, anleggsteknikk –fjellsprengningsteknikk, HMS og arbeidsmiljø i BA, bygningsforvaltning.


Eiendom – utvikling og forvaltning<a name="eiendom"></a>

Eiendom – utvikling og forvaltning

Hovedprofilen eiendom - utvikling og forvaltning har fokus på fasilitetsstyring og eiendomsledelse knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendommer (både tekniske, økonomiske og organisatoriske forhold vil bli berørt), som bidrar til at samfunnets realverdi i form av bebygd eiendom forvaltes til samfunnets beste, for eier, forvalter og bruker.

Illustrasjon av et boligfelt

Stikkord: Forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling, økonomi, arealbruk og lokalisering, markedsvurderinger.