Masterprogram, Gjøvik

Helsefremmende lokalsamfunnsarbeid

– Studiets oppbygging

Mastergradsstudiet skal:

  • Utvikle fordypningskompetanse på høyere nivå basert på tverrprofesjonelle og flervitenskapelige perspekt­iver innen helsefremmende arbeid og omsorg i ulike typer lokalsamfunn
  • Utvikle handlingskompetanse innen ressurs­mobiliserende arbeid med sikte på å oppnå en bedret livssituasjon for utsatte og sårbare grupper
  • Kvalifisere til å lede helsefremmende arbeid i yrkesfeltet
  • Bidra til nettverksbygging og samarbeid mellom ulike yrkesgrupper
  • Kvalifisere til deltagelse i utvikling og fornyelse av det offentlige velferds­systemet, gjennom FoU-arbeid

Utdanningen bygger på pedagogiske prinsipper om å oppnå læring gjennom erfaringsbasert kunnskap og handling. Student­aktive og problemorienterte ­metoder vil bli benyttet. Studiets faglige profil er basert på samarbeid med det helse- og sosialfaglige praksisfeltet, ulike brukergrupper og deres pårørende. Det legges derfor vekt på å knytte under­visning, prosjekt- og forsknings­arbeid til deltakernes arbeidssituasjon.

Undervisnings,- arbeids- og vurderingsformer

Studiet gjennomføres med faste studiesamlinger av tre dagers varighet ca. tre ganger pr. semester. De fleste samlingene vil bli holdt på campus Gjøvik. Fronter brukes som læringsplattform, og det forutsettes at studentene bruker Fronter aktivt mellom samlingene.

Det legges opp til varierte undervisnings- og arbeidsformer, inklusive forelesninger, seminarer, prosjektarbeid, individuell- og gruppeveiledning, ekskursjoner, studentstyrt basisgruppearbeid og kollokvier. Forelesningene presenterer og problematiserer temaer som er knyttet til pensum for de ulike emneområdene og studiets innhold for øvrig. Det vises til den enkelte emnebeskrivelse for detaljer omkring arbeidsformer, vurdering og faglig innhold.

Alle samlinger er onsdag til fredag

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Mastergradsprogrammet er organisert i syv emner. I disse inngår tema og perspektiver med fokus på helsefremmende arbeid, omsorg og livskvalitet for utsatte grupper av det offentlige velferdssystemet. Alle emner bygger på hverandre og er obligatoriske. Det er obligatorisk frammøte på samlingene.

Fravær utover 20 % per emne kan eventuelt kompenseres på annen måte etter avtale med emneansvarlig.
Kunnskap fra ulike fagfelt inngår i den innholdsmessige oppbyggingen. Sentralt er kunnskap fra folkehelsevitenskap, samfunnsvitenskap, menneske- og miljøstudier, sykepleievitenskap og pedagogikk. Emnene belyses fra globale, nasjonale, regionale og lokale perspektiver. Handlingsorientert og brukerorientert forskning utgjør sentrale deler av utdanningsprogrammets forskningsmetodiske tilnærming.

Informasjonens gyldighet
Tabellene under gjelder for studieåret 2016/2017. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

For detaljert plan, se studieplan for Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid 2016/2017

Emnetabeller

Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid 2016-2020

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V) S7(H) S8(V)
MHL4001 Introduksjon til handlingsorientert helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunn O 15              
MHL4011 Velferd, etikk og mobilisering i lokalsamfunnet O   15            
MHL4021 Vitenskapsteori og forskningsmetode i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid O     15          
MHL4031 Lokalt utviklingsarbeid i en globalisert verden: Et mangfold av praksiser O       15        
MHL4041 Planlegging av lokalt utviklingsarbeid O         15      
MHL4051 Implementering av lokalt utviklingsarbeid O           15    
MHL4901 Masteroppgave i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid O             15 15
Sum: 15 15 15 15 15 15 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne