Masterprogram, Gjøvik

Helsefremmende lokalsamfunnsarbeid

– Læringsmål

Forventet læringsutbytte

Med en mastergrad i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid skal studenten etter dette ha oppnådd følgende læringsutbytte.

Kunnskaper:

 • Grunnleggende kunnskap om hvordan internasjonale og nasjonale forhold påvirker lokalsamfunn, og om de globale utfordringer som verden i dag står overfor når det gjelder helse.
 • Grundige kunnskaper om hvilken betydning sosial rettferdighet, deltagelse og likeverd har for folkehelsen.
 • Ha grundig kunnskap om tverrprofesjonelle og flervitenskapelige perspektiver innen helsefremmende arbeid og omsorg i ulike typer lokalsamfunn.
 • Innsikt i et mangfold av metoder og praksiser i lokalt utviklingsarbeid.

Ferdigheter:

 • Kan analysere og forholde seg kritisk til hva som er et godt lokalt utviklingsarbeid og hva som kan utgjøre muligheter og utfordringer for vellykkede prosjekter innenfor ulike kontekster.
 • Har handlingskompetanse innen ressursmobiliserende arbeid for å oppnå en bedret livssituasjon for marginaliserte og sårbare grupper.
 • Kan bidra i nettverksbygging og samarbeid mellom ulike yrkesgrupper.
 • Kan bidra til innovasjon i det offentlige velferdssystemet.

Generell kompetanse:

 • Kan utføre planleggings- og dokumentasjonsarbeid på individ-, gruppe- og samfunnsnivå på en faglig og etisk forsvarlig måte innenfor ulike kontekster.
 • Kan initiere, planlegge og gjennomføre ressursmobiliserende arbeid for å skape bedre folkehelse og offentlig velferd i samarbeid med brukergrupper og lokalbefolkningen.
 • Kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor helsefremmende lokalsamfunnsarbeid basert på egne erfaringer og kunnskap om lokalt utviklingsarbeid.