Master, 2-årig

Master i helsevitenskap

– Studiemiljø

Undervisningen i helsevitenskap er organisert i blokker, og det er mulig å ta studiet på deltid over flere semestre.

Undervisningsformer

Masterstudiet i helsevitenskap har som ambisjon å tilrettelegge for arbeidsformer som stimulerer til, og utvikler studentenes kunnskapsnivå og refleksjonsgrad. Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, prosjekt- og problembasert undervisning. Seminarer vil også bli brukt i en viss utstrekning. 

Undervisningen er i stor grad organisert i fire-fem intensive blokkuker. Dette betyr at emnene tilbys gjennomført over korte og arbeidsintensive perioder over en uke av gangen.

I forbindelse med de obligatoriske emnene vil det bli lagt til rette for kollokviegruppearbeid mellom blokkukene. Når det gjelder valgfrie fordypningsemner vil disse følge de fagplaner som gjelder for de ulike emnene og dermed også deres arbeidsformer.

Studiet er organisert som et fulltidsstudium over to eller fire år. Se oppbygningen av masterprogrammet for mere informasjon om hvordan du kan legge opp et studieløp som passer for deg.

Forskningsaktiviteter

Ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie drives forskning av høy internasjonal kvalitet, og du som masterstudent kan dra nytte av dette fagmiljøet både i forhold til egen forskning (masteroppgaven), og ved å delta i et utdanningsmiljø hvor undervisningen er forskningsbasert.

Forskningen i helsevitenskap handler i stor grad om å forstå og forklare individuelle og samfunnsmessige helseutfordringer for å kunne bidra til løsninger av disse, samt utvikling av helsepolitikk så vel som det praktiske profesjonsbaserte helsearbeidet.

Utdanning i utlandet

Du kan også velge å ta deler av utdanningen i helsevitenskap i utlandet, gjennom utvekslingsavtaler med høgskoler og universiteter over hele verden.
Thu, 05 Jan 2017 15:51:03 +0100

Studenterfaringer

«Masterstudiet i helsevitenskap ved institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap har vært til stor inspirasjon og nytte. Etter mange år i klinisk helsearbeid var det svært interessant å få anledning til å reflektere sammen med andre rundt felles og ulike erfaringer med helsevesenet. Ikke minst var forelesninger og litteratur som satt søkelyset på den større samfunnsmessige sammenhengen mange av utfordringene helsevesenet, og enkeltmennesker, står midt oppe i både tankevekkende og opplysende. Jeg fikk satt egen yrkespraksis i perspektiv, og utviklet min evne til analytisk tenkning.»

  - Sylvia Söderström

Les mer