Master, 2-årig

Master i helsevitenskap

– Om studieprogrammet

Er du interessert i hvordan den sosiale og kulturelle kontekst påvirker folks helse? Ønsker du å bidra til å løse de helsemessige utfordringer dagens samfunn står overfor? Vil du jobbe med helsefremming og/eller forebygging? Eller vil du forske og undervise på helsefaglige utdanninger? Er du interessert i å lære å tolke og bruke kunnskap generert av andre? Ønsker du å bli i stand til å vurdere kunnskapsbasen for din yrkesutøvelse med et kritisk blikk? Er du interessert i å evaluere praksis ved egen arbeidsplass? Da er master i helsevitenskap studiet for deg.

Illustrasjonsbilde/FOTO

Om helsevitenskap

Master i helsevitenskap er et tverrfaglig studium og det eneste i landet som gir en bred innføring i helse belyst fra samfunnsvitenskapelige og humanistiske tilnærminger som for eksempel psykologi, sosiologi, antropologi, geografi, filosofi, etikk og historie.

Videre trekkes veksler på fag som medisin, sykepleie, vernepleie, ergoterapi og fysioterapi. Studiet fokuserer på helse i et helhetlig perspektiv og ser på hvordan den sosiale og kulturelle kontekst påvirker folks helse.

Sentralt i studiet står problemstillinger som handler om å forstå og forklare individuelle og samfunnsmessige helseutfordringer for å kunne bidra til løsninger av disse, samt utvikling av både helsepolitikk og det praktiske profesjonsbaserte helsearbeidet. Studiet legger stor vekt på å gjøre studentene i stand til å vurdere kunnskapsbasen for egen praksis på en kritisk måte, løfte fram nye problemstillinger innenfor helsevitenskap generelt eller sin egen utgangsprofesjon spesielt, samt å sette i verk forskningsbaserte evalueringer av eget arbeidssted eller andre forskningsprosjekter. Det legges derfor stor vekt på både kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode.

Det er dessuten et bredt utvalg av valgemner for fordypning i eget interesseområde, for eksempel

  • psykisk helsearbeid,
  • helsefremming,
  • helse- og sykdomssosiologi,
  • selvmordsforebygging,
  • funksjonshemming,
  • organisasjon og organisering,
  • innvandring,
  • integrasjon og mangfold, m.fl.

Det har blitt uteksaminert ca 250 studenter i helsevitenskap siden 1997.

Hvorfor helsevitenskap?

Studiet i helsevitenskap passer for deg som ønsker en høyere gradsutdanning med en helsefaglig og/eller helsepolitisk profil. Studiet egner seg spesielt for de med interesse for fagutvikling og forskning innenfor de helsefaglige nedslagsfeltene. Studiets tyngde ligger på det teoretiske og forskningsmetodiske. Studiet skal også fremme evne til kritisk vurdering av eget fags vitenskapelige fundament og utvikling.

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger, prosjekt- og problembasert undervisning. I tillegg legges noe av undervisningen i seminar. Undervisningen foregår i fire blokkuker per semester og programmet er lagt opp slik at det er mulig å studere på heltid over to år eller deltid over fire år. Det betyr at emnene tilbys gjennomført over korte og arbeidsintensive perioder.