Læringsutbytte

En student som har fullført masterprogrammet i helsevitenskap forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

  • ha inngående kjennskap til teorier innen helse, samt en bred oversikt over fagområdet og spesialisert innsikt innen masteroppgavens tema
  • kunne anvende kunnskapen og løfte fram nye problemstillinger innenfor helsevitenskap eller sin egen utgangsprofesjon
  • kunne analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i helsevitenskapens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter 

  • kunne analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor helsevitenskap og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
  • kunne bruke relevante metoder for forskning selvstendig, herunder å gjennomføre et selvstendig forsknings- eller utviklingsarbeid i tråd med gjeldende forskningsetiske retningslinjer
  • kunne analysere relevante fag-, yrkes-, og forskningsetiske problemstillinger og forholde seg reflektert og kritisk til debatter innen fagfeltet, egen og andres forskning, samt ulike andre informasjonskilder

Generell kompetanse 

  • kunne formidle et selvstendig arbeid og andre faglige problemstillinger/analyser
  • kunne kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor helsevitenskap, både med spesialister og til allmennheten
  • kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
  • kunne bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser