Helseledelse

Masterprogam, 3,5 år (deltid) - Ålesund, Molde og Volda

Helseledelse

– Læringsutbytte

studyprogramme-info-portlet

Kunnskap

Kandidaten:
 • har inngående kunnskap om ulike ledelsesperspektiver
 • har inngående kunnskap om bærekraftig ledelse, samarbeidsdrevet innovasjon, makt og myndiggjøring
 • har inngående kunnskap om juridiske problemstillinger, økonomiske og politiske rammefaktorer
 • har inngående kunnskap om forskningsmetode og forskningsetikk

studyprogramme-info-portlet

Ferdigheter

Kandidaten:
 • kan analysere sammenhenger mellom organisasjonsmessige forhold og egen lederrolle
 • kan bidra aktivt til samarbeid på tvers av profesjoner, organisasjoner og sektorer
 • kan gå aktivt inn i ulike lederroller, med særlig vekt på ledelse av endringsprosesser
 • kan utøve lederrollen på en måte som fremmer engasjement, arbeidshelse, effektivitet og kvalitet i egen organisasjon
 • kan forvalte økonomiske og øvrige ressurser på en ansvarlig måte
 • kan anvende integrert kunnskap på ledelsesutfordringer i helse- og sosialtjenesten

studyprogramme-info-portlet

Generell kompetanse

Kandidaten:
 • kan bidra til at arbeidsgiver-, medarbeider- og bruker/pasientperspektivet blir ivaretatt
 • kan ta beslutninger i komplekse situasjoner og utøver ledelse i samsvar med lover og forskrifter
 • kan analysere og vurdere kritisk egen kompetanse og læringsbehov
 • kan bidra til innovasjon, forskning og fagutvikling i sin virksomhet
 • kan forholde seg kritisk - analytisk til forsknings- og utviklingsarbeid
 • har etisk bevissthet om det å utøve faglig forsvarlig ledelse i helse- og sosialtjenestene