Grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn

LÆRERUTDANNING 5-ÅRIG, TRONDHEIM

Grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn

– Studiets oppbygning

Informasjonens gyldighet

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studenter som fikk opptak studieåret 2020/2021. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Studiets oppbygning

Grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn går over fem år og gir en mastergrad etter avsluttet studium. Studiet består av både obligatoriske emner og valgemner.

Studiet består av både obligatoriske emner og valgemner. De siste to årene fordyper du deg innenfor én av våre ti masterstudieretninger. Du gjør valg av masterstudieretning i vårsemesteret 2. studieår. Det er begrenset antall plasser på de ulike masterstudieretningene. Ved flere søkere enn antall plasser vil det bli foretatt en rangering basert på dine karakterer fra de tre første semestrene i grunnskolelærerutdanningen. Ved eventuell likhet, vil avgjørelsen være basert på loddtrekning.

Enkelte emner i 3. studieår og de fleste emner i 4. og 5. studieår har forkunnskapskrav. Dette er beskrevet i emnebeskrivelsen. 

Utdanningen er satt sammen av følgende elementer:

Studiets oppbygning glu 5–10

Pedagogikk og elevkunnskap er et obligatorisk fag i grunnskolelærerutdanning trinn 5–10. Emnene er fordelt på 1., 2. og 4. studieår. Emnebeskrivelser finner du i årsoversikten nedenfor.

Norsk eller matematikk 60 studiepoeng er et obligatorisk fag i grunnskolelærerutdanning trinn 5–10 ved NTNU. Emnene er fordelt på 1. og 2. studieår. Emnebeskrivelser finner du i årsoversikten nedenfor.

Du kan velge blant disse fagene som fag A:

 • KRLE
 • Engelsk
 • Kunst og håndverk
 • Musikk
 • Kroppsøving
 • Naturfag
 • Samfunnsfag

Fag A er fordelt på 1. og 2. studieår. Du tar valget i høstsemesteret 1. studieår. Mer informasjon kommer i Blackboard etter studiestart. Ved flere søkere til et fag enn antall plasser, vil det bli foretatt en rangering. Rangeringsregler: Ved valg av fag A rangeres søkerne på grunnlag av konkurransepoengsummen ved opptaket til studieprogrammet. 50 % av plassene på et fag vil gå til studenter i førstegangsvitnemålskvoten og 50 % av plassene vil gå til studenter i ordinær kvote. Hvis ikke alle plassene i en kvote blir fylt opp, kan resten av plassene overføres til den andre kvoten. Ved eventuell likhet, vil avgjørelsen være basert på loddtrekning.

Du kan velge blant disse fagene som fag B:

 • Kroppsøving
 • Naturfag
 • Samfunnsfag
 • Spesialpedagogikk
 • Profesjonsrettet pedagogikk
 • IKT og læring
 • Produksjon for sal og scene
 • Tegnspråk (tilbys ved Institutt for språk og litteratur, NTNU campus Dragvoll)
 • Mat og helse (tilbys ved Nord universitet campus Levanger)

Fag B er lagt til høsten 3. studieår. Du tar valget i vårsemesteret 2. studieår. Mer informasjon kommer i Blackboard. Ved flere søkere til et fag enn antall plasser, vil det bli foretatt en rangering. Rangeringsregler: Ved valg av fag B rangeres søkerne på grunnlag av karakterer fra de tre første semestrene i grunnskolelærerutdanningen. Ved eventuell likhet, vil avgjørelsen være basert på loddtrekning.

Du velger fordypning våren 2. studieår. Mer informasjon kommer i Blackboard. Fordypningsfaget er nye 30 studiepoeng i et fag du har fra før. Du skal ha fordypning våren 3. studieår.

Dersom det er flere søkere enn antall plasser i fagene må det foretas en rangering. Rangering blir gjort på grunnlag av karakterer fra de tre første semestrene. Ved eventuell likhet, vil avgjørelsen være basert på loddtrekning.

Masterstudieretninger:

Du tar valget i vårsemesteret 2. studieår. Mer informasjon kommer i Blackboard.

Praksis er en stor og viktig del av utdanningen. Som student ved grunnskolelærerutdanningen kan du søke om å ta deler av praksisen din i utlandet.

Les mer om praksis i grunnskolelærerutdanningen

Fritak for sidemålsundervisning

Fritak for sidemålsundervisning

Du kan søke om fritak fra sidemålsundervisning, dersom du hadde fritak for dette i videregående opplæring. Dette gjelder også for utenlandske studenter som ikke har videregående opplæring fra Norge.

Dette gjelder kun studenter ved grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn eller grunnskolelærer 5.-10. trinn med matematikk.

 • Studenter som går grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn og som får innvilget fritak, skal ha 30 studiepoeng i norsk (norsk 1), men kan ikke velge fordypning i norsk (norsk 2).

Studenter ved grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn med norsk skal ha undervisning i begge målformer, og kan dermed ikke søke om fritak. (jf Rammeplan for grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn).

Studiets oppbygning

Studiets oppbygning

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MGLU1513 Pedagogikk og elevkunnskap 1 (5-10) 7,5
LÆR1000 Kunnskap, læring og danning i lærerprofesjonen 7,5
MGLU1501 eller
MGLU1503
Norsk 1 (5-10) emne 1: Språk og litteratur eller 
Matematikk 1 (5-10), emne 1
15
MGLU1520 Praksis 1. studieår 0

Du velger om du vil ha valgemne norsk eller matematikk i opptaket. MERK: Hvis du velger valgemne norsk, kan du ikke velge matematikk som masterstudieretning, og omvendt.


Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  Fag A 1. studieår* 15
MGLU1502 eller
MGLU1515
Norsk 1 (5-10) emne 2: Lesing, skriving og muntlighet eller
Matematikk 1 (5-10) emne 2
15
MGLU1520 Praksis 1. studieår 0

* Du skal ha minimum 30 studiepoeng i fag A. Du vil få mulighet til å fordype deg i fag A på våren 3. studieår, forutsatt at du får plass på emnet. Fordypning (60 studiepoeng) er et krav for å kunne velge faget som studieretningsfag/masterfag. Faget du velger fordypning i på våren 3. studieår, skal du skrive FOU-oppgave i.

Som Fag A kan du velge mellom følgende fag:

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  Fag A 2. studieår* 15
MGLU2501 eller
MGLU2504
Norsk 2 (5-10): Literacy, språk og litteratur eller
Matematikk 2 (5-10) emne 1
Norsk: eksamen vår
Matematikk: 15
MGLU2520 Praksis 2. studieår 0

* Fag A 2. studieår bygger videre på valget du gjorde i 1. studieår:


Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MGLU2512 Pedagogikk og elevkunnskap 2 (5-10) 15
MGLU2501 eller MGLU2503 Norsk 2: Literacy, språk og litteratur eller
Matematikk 2 (5-10) emne 2 
Norsk: 30
Matematikk: 15
MGLU2520 Praksis 2. studieår 0

I fjerde semester skal du velge hvilket fag som skal være ditt studieretningsfag/masterfag. Du må ha fordypning (60 studiepoeng) i faget for å kunne velge faget som studieretningsfag/masterfag. Dersom du ønsker profesjonspedagogikk eller spesialpedagogikk som ditt studieretningsfag/masterfag, må du ha valgt faget som fag B i høstsemesteret 3. studieår.

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  Fag B 3. studieår* 30

* Du skal ha minimum 30 studiepoeng i fag B. Dersom du velger et undervisningsfag, vil du få mulighet til å velge fordypning (60 studiepoeng) i faget i vårsemesteret 3. studieår, forutsatt at du får plass på emnet. Fordypning (60 studiepoeng) er et krav for å kunne velge faget som masterstudieretning. Du har også mulighet til å velge blant de skolerelevante fagene IKT og læring, profesjonsrettet pedagogikk og spesialpedagogikk. Dersom du vil velge profesjonsrettet pedagogikk eller spesialpedagogikk som masterstudieretning, må du ha dette som fag B. 

Undervisningsfag:

Skolerelevante fag:

Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  Fordypningsvalg 3. studieår* 30
MGLU3520 Praksis 3. studieår 0

* I sjette semester skal du velge ditt andre fordypningsfag. Fag A vil være ditt andre fordypningsfag (60 studiepoeng), i tillegg til norsk eller matematikk (avhengig av hvilket fag du søkte opptak til). Unntaket er dersom du valgte et undervisningsfag som fag B. Du vil da kunne velge fordypning i fag B nå. Fordypning er et krav for å kunne velge faget som studieretningsfag/masterfag. Du skal skrive FOU-oppgave i faget du velger i vårsemesteret 3. studieår

Du kan velge mellom følgende fag:

Syvende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MGLU4514 Pedagogikk og elevkunnskap 3 (5-10) 15
  Masteremne 4. studieår* 15
MGLU4520 Praksis 4. studieår 0

 * Som masteremne kan du velge mellom emner tilbudt som Fag A eller Norsk eller Matematikk:

**MGLU5236 Hovedinstrument går over tre semester. Du tar eksamen i niende semester.


Åttende semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MGLU4515 Pedagogikk og elevkunnskap 4 (5-10) 15
  Masteremne 4. studieår* 15

* Valgemner 4. studieår, vår:

**MGLU5236 Hovedinstrument går over tre semester. Du tar eksamen i niende semester.

Niende semester (høst) – studieretning matematikk
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MGLU5203 Vitenskapsteori og metode (matematikk) (7,5 av 15 studiepoeng) eksamen vår
MGLU5503 Aktuelle temaer knyttet til matematikkundervisning 15
MGLU5204 Masteroppgave matematikkdidaktikk (7,5 av 30 studiepoeng) eksamen vår
MGLU5520 Praksis 5. studieår 0

 

Niende semester (høst) – studieretning norsk
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MGLU5201 Vitenskapsteori og metode (norskdidaktikk) 15
MGLU5501 Språk og litteratur i norskfaget 15
MGLU5520 Praksis 5. studieår 0

 

Niende semester (høst) – andre studieretninger
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  Vitenskapsteori og forskningsmetode* 15
  Masteremne 5. studieår** 15
MGLU5520 Praksis 5. studieår 0

* Valgemner i vitenskapsteori og forskningsmetode

** Valgemner i 5. studieår:

***MGLU5236 Hovedinstrument går over tre semester. Du tar eksamen i niende semester.


Tiende semester (vår) – studieretning matematikk
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MGLU5203  Vitenskapsteori og metode (matematikk) (7,5 av 15 studiepoeng) 15
MGLU5204 Masteroppgave matematikkdidaktikk (22,5 av 30 studiepoeng) 30

 

Tiende semester (vår) – studieretning norsk
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MGLU5202 Masteroppgave norskdidaktikk 30

 

Tiende semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  Masteroppgave* 30

* Masteroppgaven skrives under en av følgende emnekoder:

Studieplan

Studieplan for grunnskolelærerutdanning 5–10

Se hele studieplanen

Du finner studieplanen for tidligere kull i samleoversikten over studieplaner.


Krysspublisert artikkel - ikke rør - Mine studier - SU