Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

Lærerutdanning 5-årig, Trondheim

Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

– Studieretning master i profesjonsrettet pedagogikk

Studenter i gruppearbeid. Foto.

Master i profesjonsrettet pedagogikk

– pedagogisk arbeid med sosialt utsatte grupper i skolen

Master i profesjonsrettet pedagogikk er en fordypning i pedagogisk arbeid med sosialt utsatte grupper i skolen.

Arbeid med sosial utjevning krever lærere som har spesialisert kompetanse i å forstå ekskluderings- og inkluderingsmekanismer i skolen. Dette innebærer å forstå både hvordan elever med ulike forutsetninger møter skolen, men også hvordan skolen møter elevene.

Skolens fremste oppgave er å bygge gode faglige og sosiale fellesskap for alle elever, uavhengig av sosial eller kulturell bakgrunn. På tross av dette, er det visse elevgrupper som systematisk står i fare for å falle utenfor fellesskapet og som møter særlige utfordringer i skolen. Dette gjelder elever fra lavinntektsfamilier, elever med minoritetsbakgrunn og elever som kommer fra vanskeligstilte hjemmeforhold med for eksempel rus eller psykiatri. I tillegg har kjønn og seksualitet betydning for trivsel og prestasjoner i skolen. Fellesnevneren for disse elevene er at det er sosiale forhold som påvirker deres forutsetninger for å hevde seg sosialt og faglig i utdanningssammenheng.

Gjennom master i profesjonsrettet pedagogikk forberedes du på å ivareta og legge til rette for elever som på grunn av sosiale forhold trenger ekstra oppfølging. Studiet legger opp til arbeidslivsamarbeid og at studentene skal bli godt kjent med relevante instanser som skolen samarbeider med, så som Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barnevernstjenesten og politi. Arbeidslivsamarbeidet åpner for at studenten kan skrive masteroppgaven i samarbeid med disse aktuelle fagmiljøene.