Masterprogram, Gjøvik

Gerontologi

– Studiets oppbygging

Faget gerontologi (aldringskunnskap) består av tre komponenter:

  • Biologisk aldring: ­aldringsprosesser som gjør seg gjeldende allerede fra ­tidlig voksen­alder på celle- og organisme­nivå
  • Psykologisk aldring: endringer i væremåter og mentale prosesser gjennom voksenliv og eldre år
  • Sosial aldring: endringer i sosiale ­roller i det samme livsavsnittet, og det ­gjen­sidige samspillet mellom disse ­rollene og samfunnsstrukturen.

Gerontologi er en tverrfaglig aktivitet og et av få akademiske områder der tverrfaglighet dyrkes. I gerontologien studeres aldringen i et utviklingsperspektiv, og geronto­logi og livsløpsforskning er i dag nært knyttet til hverandre. Geriatri (læren om alderdommens sykdommer) er også nært knyttet til gerontologien.

Studiets organisering:

Studiet består av i alt seks emner.

  • Innføring i gerontologi (15 stp)
  • Psykologisk aldring og alderspsykiatri (15 stp)
  • Sosial aldring og eldrepolitikk (15 stp)
  • Kroppslig aldring og helsegerontologi (15 stp)
  • Forskningsmetode, forskningsetikk og vitenskapeteori (15 stp)
  • Mastergradsoppgave (45 stp)

Alle emnene med unntak av masteroppgaven kan også tas som separate, enkeltstående videreutdanninger.

Studiet er organisert med to fellessamlinger over fire dager for hvert emne. De pedagog­iske metodene som benyttes er fore­lesninger, nettstøttede lærings­aktiviteter, basis­grupper med veilederressurser og ulike ­typer inn­lever­inger. Forventet studie­innsats er på 20 timer per uke.

NTNU er med i et nordisk samarbeid som gjør det mulig å ta en nordisk master i gerontologi enten som selvstendig studium eller som supplement til en lokal master.

Studieplan

For mer informasjon, se studieplan for Master i gerontologi

Informasjonens gyldighet
Tabellene under gjelder for studieåret 2016/2017. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Emnetabell

Master i gerontologi 2015-2019

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V) S7(H) S8(V)
MGE4001 Innføring i gerontologi O 15              
MGE4011 Psykologisk aldring og alderspsykiatri O   15            
MGE4021 Sosial aldring og eldrepolitikk O     15          
MGE4031 Kroppslig aldring og helsegerontologi O       15        
MGE4041 Forskningsmetoder, forskningsetikk, vitenskapsteori O         15      
MGE4901 Mastergradsoppgave O           15 15 15
Sum: 15 15 15 15 15 15 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne