Masterprogram, Gjøvik

Gerontologi

– Læringsmål

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten

  • har grundige kunnskaper om biologisk, psykologisk og sosial aldring
  • kan drøfte årsakene til og konsekvensene av det aldrende samfunn og aldringsprosesser på individnivå
  • kan anvende kunnskaper om faktorer som påvirker eldres helse, levekår og livskvalitet, og om behandlings- og omsorgstilbud av særlig betydning for eldre mennesker
  • kan vurdere de viktigste akutte og kroniske sykdommer som rammer eldre

Ferdigheter:

     Studenten

  • kan initiere, planlegge og gjennomføre utviklingsarbeid innen eldreomsorg og eldrepolitikk og evaluere slikt arbeid
  • kan vurdere og gjøre seg nytte av forskningsbasert kunnskap i planlegging, endrings- og utviklingsarbeid.
  • kan anvende de vanlige forskningsmetodene som benyttes innen aldersforskning

Generell kompetanse:

Studenten

  • kan utføre kartleggings- og dokumentasjonsarbeid på individ-, gruppe- og samfunnsnivå på en faglig og etisk forsvarlig måte
  • kan veilede og gi råd til eldre og deres pårørende, helse- og sosialpersonell på det utøvende nivå, og til administratorer og politikere på det bevilgende og besluttende nivå.
  • kan bidra til nytenkning og delta i innovasjonsprosesser