Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om planlegging, utforming og bruk av våre fysiske omgivnader
 • har god kunnskap om og forståing av Plan- og bygningslova og andre relevante lover og regelverk knytt til fysisk planlegging
 • har kunnskap om fagområdets vitskapelege teoriar og metodar

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan arbeide sjølvstendig med planfaglege problemstillingar i tråd med yrkesetiske og planfaglege normer
 • kan leie og gjennomføre tverrfagleg planleggingsprosessar og utgreiingsarbeid
 • kan samarbeide konstruktivt om fleirfaglege planleggingsoppgåver
 • kan analysere faglege problemstillingar med utgangspunkt i planleggingsfagets historie, tradisjonar, eigenart og plass i samfunnet
 • kan bruke relevante metodar for forsking og utvikling i planleggingsfaget
 • kan analysere og reflektere kritisk over planleggingsinformasjon og bruke denne informasjonen på ein nyttig måte
 • kan handtere ulike verktøy og planleggingsmetodar som set ein stand til å utarbeide arealplanar etter Plan- og bygningslova

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan vise initiativ og evne til å søke ny kunnskap i faget
 • kan bruke tileigna kunnskap og ferdigheiter på mange ulike planleggingsoppgåver
 • kan kommunisere kompleks prosjekt- og prosessinformasjon knytt til ulike planleggingsoppgåver både med spesialistar og allmennheita på ein forståeleg måte
 • kan bidra til nytenking og kritisk refleksjon som kan utvikle faget