Funksjonshemming og samfunn

MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Funksjonshemming og samfunn

– Studiets oppbygning

Funksjonshemming og samfunn - studiets oppbygning

Masterprogrammet i funksjonshemming og samfunn går over to år, men er mulig å tilpasse til ulike studieløp.

Undervisningen er i stor grad seminarorientert, og kombineres med forelesninger, prosjekt- og problembasert undervisning. Undervisningen er stort sett organisert i fire til fem intensive blokkuker hvert semester. Det betyr at emnene tilbys gjennomført over korte og arbeidsintensive perioder. Mastergraden inneholder obligatoriske fellesemner og valgfrie fordypningsemner. Du avslutter studiet med en masteroppgave på 45 studiepoeng..

Informasjonens gyldighet

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2019/2020. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Studiets oppbygning - MFUNKSAM

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
FUH3002 Funksjonshemming og samfunn 15
SARB3006 Kvalitative metoder 7,5
SARB3007 Vitenskapsfilosofi, metoderefleksjon og forskningsetikk 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
FUH3002 Funksjonshemming og samfunn 7,5
SARB3008 Kvantitative metoder 7,5
Flere valg Eksperter i team (intensiv) 7,5
  Valgemner (se liste nedenfor) 7,5

 

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  Valgemner (se liste nedenfor) 15
FUH3900 Masteroppgave 15
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
FUH3900 Masteroppgave 30

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
FUH3002 Funksjonshemming og samfunn 7,5
SARB3007 Vitenskapsfilosofi, metoderefleksjon og forskningsetikk 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
FUH3002 Funksjonshemming og samfunn 15

 

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SARB3006 Kvalitative metoder 7,5
Flere valg Valgemne (se liste nedenfor) 7,5
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SARB3008 Kvantitative metoder 7,5
Flere valg Eksperter i team (intensiv) 7,5

 

3. år

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
FUH3900 Masteroppgave 7,5
  Valgemne (se liste nedenfor) 7,5
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
FUH3900 Masteroppgave 7,5
  Valgemne (se liste nedenfor) 7,5

 

4. år

Sjuende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
FUH3900 Masteroppgave 15
Åttende semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
FUH3900 Masteroppgave 15

Valgbare emner

Valgbare fordypningsemner
Emnekode Emnenavn SP Und. Adg.
FUH3501 Veiledet selvvalgt studium 1 7,5 Høst/vår Studierettskrav
FUH3503 Aktuelt emne - Global health and understandings of disabilities 7,5 Vår Åpent
FUH3506 Arbeidsinkludering 7,5 Høst Studierettskrav
SARB3001 Erfaringsbasert kunnskap og refleksiv praksis 7,5 Vår Åpent
SARB3500 Barndom - familie - barnevern 1 7,5 Høst Åpent
SARB3511 Innvandring, integrasjon, mangfold - minoritetsperspektiver i sosialt arbeid og barnevern 1  7,5 Vår Åpent
SARB3512 Innvandring, integrasjon, mangfold - minoritetsperspektiver i sosialt arbeid og barnevern 2 15 Vår Åpent
SARB3513 Psykisk helsearbeid 7,5 Høst Åpent
SARB3516 Aktuelle emner 7,5 Høst Åpent
SARB3517 Sosialpolitikk, organisering og konsekvenser for sosialt arbeids praksis 15 Høst Åpent
SARB3518 Global migrasjon og etniske relasjoner 1 7,5 Vår Åpent
SARB3519 Global migrasjon og etniske relasjoner 2 7,5 Vår Åpent
HMBV4008 Barnevern og skole 7,5 Vår Studierettskrav
HMBV4009 Beslutninger i det kommunale barnevernet 7,5 Vår Studierettskrav
HMBV4010 Miljøterapi i og utenfor institusjon knyttet til utsatte barn og unge 7,5 Vår Studierettskrav
HMBV4011 Innovasjon i praktisk barnevernsarbeid 7,5 Vår Studierettskrav
HMBV4012 Familier med sammensatte og komplekse livssituasjoner i et hverdagslivsperspektiv 7,5 Høst Studierettskrav
HMBV5001 Kommunikasjon med barn, unge og foreldre i barnevernfaglig kontekst 15 Vår Studierettskrav

SP = studiepoeng
Und. = undervisningssemester
Adg. = adgangsbegrensning

Emner med samme tittel har felles undervisning. Studentene velger enten versjon 1 eller 2 av emner med samme tittel.


KRYSSPUBLISERT - ikke rør: Mer info og tidligere studieplaner

Mer info og tidligere studieplaner

Du finner detaljert informasjon om studieprogrammet i studieplanen for ditt studium. Studieplanen for inneværende studieår og tidligere kull finner du i oversikten over studieplaner.


Skrive og levere masteroppgave

Skrive og levere masteroppgave

Før du begynner på masteroppgaven må du fylle ut og levere en masteravtale. 

Frist for innlevering av masteravtalen: 15.mai og 1. oktober.

Veiledningen er obligatorisk og du er pliktig til å delta. 

 

Masteroppgaven skal være på 80-100 sider, i skrifttype Times new roman, skriftstørrelse 12 og linjeavstand 1,5.

Frist for innlevering av masteroppgaven: 2. mai i vårsemesteret eller 1. november i høstsemesteret.

Her finner du mer informasjon om hvordan du skriver og leverer masteroppgaven 

Masteroppgaven leveres digitalt i Inspera Assessment.

 

Hvis du ser at du ikke rekker innleveringsfristen, må du så tidlig som mulig kontakte veilederen din og instituttet for å avklare hva du kan gjøre. 

Institutt for sosialt arbeid

Før du leverer oppgaven må du blant annet generere omslag og tittelside. Se hvordan du ferdigstiller masteroppgaven

Du har mulighet til å bestille trykking av masteroppgaven din i Inspera Assessment. 

Fra høsten 2019 dekker Institutt for sosialt arbeid trykkekostnader for inntil tre eksemplarer.