Nytt fra 2016:

Masterstudiene i filmvitenskap og medievitenskap blir fra høsten 2016 slått sammen til ett felles masterstudium i film- og medievitenskap. Du kan velge studieretning og spesialisering i enten film eller medier.

Se nettsidene til master i film og medievitenskap


Masterprogram filmvitenskap

Filmvitenskap

Illustrasjonsbilde/FOTOMasterprogrammet i filmvitenskap har som mål å utdype din  kunnskap om faget gjennom tiltagende spesialisering, med vekt på selvstendig arbeid under veiledning.

Masterprogrammet gir innføring i teoretiske og historiske perspektiver samt metodiske tilganger som er spesifikke for forskning på audiovisuelt materiale og filmvitenskap som fagtradisjon. Du vil også gjennom flere fordypningsemner få inngående kjennskap til avgrensede faglige problemfelt.

Arbeidet med et selvstendig, større vitenskapelig arbeid, masteroppgaven, gir deg økt kompetanse i arbeid med filmvitenskapelige problemstillinger og framstillingsformer. Eksempelvis kan masteroppgaven rette fokus mot estetikk og tematikk i enkeltfilmer, stilretninger og sjangre – gjerne med henvendelsen til tilskueren som utgangspunkt. Den kan også bidra til å belyse audiovisuelle mediers mer eksplisitte samfunnsrolle gjennom å opparbeide ny innsikt i produksjons- og distribusjonsformer, visningssituasjoner og filmdebatt. Ikke minst kan masteroppgaven gi anledning til å bidra med ny kunnskap om filmhistoriske situasjoner og forløp.

Når du er ferdig med toårig masterutdanning i filmvitenskap har du avansert kunnskap om filmvitenskapens historie og utvikling, inngående kunnskap om filmvitenskapelige teorier og metoder samt spesialisert innsikt i et avgrenset område av filmvitenskapen som forskningsfelt. Du kan anvende filmvitenskapens teorier og metoder på nye filmkulturelle fenomener, og analysere filmvitenskapelige teorier, metoder og fortolkninger og vurdere deres relevans og anvendbarhet i møte med ulike filmkulturelle fenomener. Du kan på en selvstendig måte identifisere og benytte deg av relevante metoder for forskning og/eller faglig utviklingsarbeid og reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning. Du kan utøve kritisk og konstruktiv bedømming av ulike kilder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige argumenter samt gjennomføre selvstendige og avgrensede forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til fagfeltet levende bilder.  

Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Master
Varighet: 2 år
Adgangsbegrensning: Ja
Søknad: Søknadsweb

Institutt:
Institutt for kunst- og medievitenskap
Fakultet:
Det humanistiske fakultet

Sted: Trondheim
Søknadsfrist: 15. april

Gyldighet: Informasjonen om studieprogrammet er gyldig for studieåret 2015/2016.

Møt våre tidligere masterstudenter

Hvor kan en master i filmvitenskap føre deg? Vi spurte noen av våre tidligere studenter om hvordan masteren forberedte dem til arbeidslivet, og ikke minst - hvor- og med hva jobber de i dag? Les mer....