Farmasi

MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Farmasi


studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført master i farmasi skal kandidaten ha:

 • kunnskap om opphav, syntese, isolering og strukturoppklaring av virkestoff;
 • inngående kunnskap om kromatografiske teknikker, deteksjonsprinsipper og andre sentrale begreper innen legemiddelanalyse;
 • inngående kunnskap om legemidlers farmakokinetikk og farmakodynamikk;
 • inngående kunnskap om bruk av legemidler og legemidlers plass i forebygging og behandling av sykdom ut fra et individ- og samfunnsperspektiv;
 • kunnskap om formulering/fremstilling av nye legemiddelformer, herunder nanomedisinske prinsipper;
 • inngående kunnskap om utvikling av legemidler, studiedesign og kvalitetskrav i prekliniske og kliniske forsøksprogram;
 • god kunnskap om sykdommers utbredelse, epidemiologisk metodikk og studiedesign;
 • dybdeforståelse innen et farmasøytisk fagfelt.

 Ferdigheter

Etter fullført master i farmasi skal kandidaten kunne:

 • gjøre farmakokinetiske beregninger basert på analysedata fra blod/urin;
 • foreslå justeringer av behandlingsregimer på bakgrunn av farmakokinetiske data;
 • identifisere og vurdere legemiddelrelaterte problemstillinger i klinikken;
 • vurdere avansert legemiddelterapi og legemiddelhåndtering i samhandling med pasient og annet helsepersonell, og tilrettelegge for persontilpasset legemiddelbehandling;
 • identifisere kritiske punkter i utvikling av nye legemidler og sette opp forslag til utviklingsprogram for ulike legemiddeltyper og pasientgrupper;
 • forstå og vurdere vitenskapelige publikasjoner basert på epidemiologiske data;
 • utarbeide forslag til løsninger på farmasifaglige utfordringer basert på kritisk vurdering av tilgjengelig dokumentasjon og logisk argumentasjon;
 • bruke statistikk for å måle, beskrive og evaluere resultater.

Generell kompetanse:

Etter fullført master i farmasi skal kandidatene:

 • kunne samarbeid med annet helsepersonell om optimal legemiddelbehandling til den enkelte pasient;
 • kunne reflektere over etiske og vitenskapelige problemstillinger i forhold til eget og andres arbeid;
 • kunne aktivt bidra til å utvikle farmasien og farmasøytens rolle i samfunnet;
 • kunne arbeide selvstendig i tråd med lover, forskrifter og yrkesetiske retningslinjer;
 • ha god forståelse for vitenskapelige prinsipper og verdier som ligger til grunn for evidensbasert utvikling og bruk av legemidler;
 • kunne bidra til farmasøytisk innovasjon og entreprenørskap.