Farmasi

MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Farmasi

En student som har fullført programmet, forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:


studyprogramme-info-portlet

Kunnskap

Etter fullført master i farmasi skal kandidaten ha:

 • avansert kunnskap om legemidlers effekter og bruk i forebygging og behandling av sykdom ut fra et individ- og samfunnsperspektiv med farmakologi, farmakoterapi, farmakoepidemiologi, farmakokinetikk og -genetikk som sentrale fag
 • avansert kunnskap om formulering, fremstilling og biofarmasøytiske egenskaper av ulike legemiddelformer
 • inngående kunnskap om sentrale stoffers syntese, isolering, strukturoppklaring, strukturaktivitetsforhold, stabilitet og biotilgjengelighet.
 • kunnskap om forholdet mellom helseøkonomiske prinsipper og rasjonell legemiddelbruk i et individ- og samfunnsperspektiv
 • avansert kunnskap om legemiddelhåndtering og farmasøytiske tjenester
 • avansert kunnskap om kvalitetskrav, -sikring og -kontroll av sentrale trinn i utvikling produksjon, oppbevaring og distribusjon av legemidler, herunder krav til QP, FFA, QC/QA
 • evne til å anvende klinisk kommunikasjonskunnskap
 • kunnskap om ulike farmasøytiske lederroller
 • inngående kunnskap i et farmasøytisk relevant fagfelt og dets vitenskapelige metoder for å utføre et forsknings- eller utviklingsprosjekt
 • inngående kunnskap om sentrale forskningsetiske prinsipper og regelverk
 • kunnskap om utvikling av nye legemidler
 • kunnskap om klinisk utprøving av legemidler med tilhørende innsamling av data og krav til dokumentasjon
 • kjenner til krav til dokumentasjon i forbindelse med søknad om markedsføringstillatelse for et legemiddel

studyprogramme-info-portlet

Ferdigheter

Etter fullført master i farmasi skal kandidaten kunne:

 • analysere og tilpasse avansert legemiddelterapi og legemiddelhåndtering i samhandling med annet helsepersonell, pårørende og pasient
 • bruke relevante prinsipper for formulering og produksjon av sentrale legemiddelformer
 • gjennomføre utvikling av kvalitetssystemer for legemidler og legemiddelrelaterte produkter og tjenester
 • gjennomføre avanserte farmasøytiske tjenester som bidrar til å ivareta og forbedre legemiddelbehandling og pasientsikkerhet
 • gjennomføre analyse og kvalitetskontroll av farmasøytiske råvarer og ferdige legemidler, og forholde seg kritisk til legemidlers kvalitet.
 • bruke relevante faglige kunnskaper for å foreslå løsninger på avanserte teoretiske og praktiske farmasifaglige utfordringer
 • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • bruke sentrale statistiske og epidemiologiske metoder
 • gjennomføre et avgrenset forsknings - og utviklingsprosjekt relatert til farmasi

studyprogramme-info-portlet

Generell kompetanse

Etter fullført master i farmasi skal kandidaten kunne:

 • anvende kunnskaper og ferdigheter slik at legemidler bidrar til å skape best mulig helse, både på individ og samfunnsnivå
 • formidle råd om farmasifaglige problemstillinger, analyser, forskningsresultater og konklusjoner til annet helsepersonell
 • formidle evidensbasert kunnskap til helsepersonell, legemiddelbrukere og allmennheten
 • bidra til optimal legemiddelbehandling for den enkelte pasient gjennom tverrfaglig samarbeid
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter til utvikling av faget og farmasøytens rolle i samfunnet
 • analysere og reflektere over etiske problemstillinger innen farmasøytisk praksis og forskning
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter i faglig ledelse
 • formidle betydningen av vitenskapelig dokumentasjon og forskjellen mellom dokumenterte og udokumenterte påstander
 • bidra til kvalitetsutvikling, innovasjon og nytenkning innen fagfeltet