Masterprogram, 2-årig

Entreprenørskap, innovasjon og samfunn

– Læringsutbytte

Læringsutbytte

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

  • har kunnskap om sentrale begreper, teorier og metoder innen entreprenørskaps- og innovasjonsfeltet, samt dypere innsikt i avgrensede tema og problemstillinger knyttet til dette feltet
  • har en forståelse av fenomenet entreprenørskap og entreprenøren som aktør i samfunnet
  • har kunnskap om innovasjon og entreprenørskap som et tverrfaglig forskningsfelt

Ferdighet

  • kan gjennomføre et forskningsprosjekt på feltet entreprenørskap, innovasjon og samfunn på selvstendig og kritisk vis ved bruk av relevante teorier og metoder
  • behersker formidling av vitenskapelig arbeid både skriftlig og muntlig
  • kan gjennomføre et forskningsprosjekt i tråd med etiske normer innen forskning

Generell kompetanse

  • har relevant kunnskap for offentlig forvaltning, virkemiddelapparat og andre offentlige og private organisasjoner som skal stimulere til nyetableringer, omstilling og utvikling i klynger og regioner
  • kan anvende faglig kunnskap i kommunikasjon med spesialister så vel som allmennheten
  • gjennom casebasert undervisning og masteroppgave øves studentene opp til å bli nytenkende og løsningsorienterte, og dermed kvalifisert for arbeidslivet