Engelsk

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Engelsk

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

Læringsutbytte – innledende tekst

Masterutdanningen i engelsk har to hovedmål:

 1. Programmet bygger på bachelorprogrammet i engelsk, og skal danne grunnlag for arbeid innen institusjoner, organisasjoner og næringer med behov for høy kompetanse innenfor disiplinene språk og/eller litteratur og/eller kulturhistorie.
 2. Programmet skal danne grunnlag for videre forskerutdanning med spesialisering innen en av disiplinene eller arbeid der analyse, utvikling, tekstproduksjon og formidling utgjør en vesentlig del av virksomheten.

Kunnskaper

Masterkandidatene i engelsk

 • har kunnskap om teori, begrepsapparat og metode innen en av engelskfagets underdisipliner (språkvitenskap, litteraturstudier, kulturhistorie)
 • har dybdekunnskap om utvalgte områder innen en av engelskfagets underdisipliner gjennom spesialiseringsemner
 • har spesialisert dybdekunnskap om et selvvalgt område innen engelskstudier gjennom masteroppgaven

Ferdigheter

​Masterkandidatene i engelsk

 • kan anvende på engelsk et presist språkvitenskapelig og/eller litteraturvitenskapelig og/eller kulturhistorisk begrepsapparat på forskjellige typer tekster og problemstillinger
 • er i stand til å kommunisere muntlig og skriftlig på engelsk i formelle og vitenskapelige sammenhenger og til å bruke uttrykksformer tilpasset fagområdet
 • kan forholde seg kritisk til kildemateriale innenfor det valgte fagområdet
 • kan identifisere relevante spørsmål og problemstillinger innenfor det valgte fagområdet

Generell kompetanse

Masterkandidatene i engelsk

 • kan formulere en problemstilling eller et forskningsspørsmål som kan føre til ny kunnskap
 • kan gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt under veiledning
 • kan bruke ulike forskningsverktøy for å undersøke et forskningsfelt
 • kan følge forskningsetiske normer, for eksempel normer for bruk og sitering av kilder
 • kan organisere og produsere et omfattende skriftlig dokument i tråd med spesifiserte krav og retningslinjer​