Erfaringsbasert masterprogram

Eiendomsutvikling og -forvaltning

– Kurs

Nedenfor følger en kort beskrivelse av de åtte emnene som inngår i studiet. Du har også mulighet til å laste ned de foregående fagplanene for de enkelte emnene.  


Introduksjon til fagområdet og FM, Eiendomsforvaltning og service (10 studiepoeng)

Introduksjonsemnet gir en generell innføring til masterprogrammet og i FM, eiendomsutvikling og -forvaltning.

I den første delen av kurset får studentene en innføring i masterprogrammet, de ulike kursene og studieteknikk. Hoveddelen omhandler FM, herunder forutsetninger for og utvikling av, service og støttefunksjoner til primærvirksomheten for eiere, brukere og leietakere i bygninger. Fokus er på forholdet mellom kjernevirksomhet og støtteaktiviteter, og opprettholdelse av rett servicekvalitet. Stikkord; Roller i organisering og ledelse, sentrale ledelsesprosesser, benchmarking, avtaleformer, kvalitetsbeskrivelser og måling/evaluering av serviceytelser. 

Etter kurset skal studentene ha tilegnet seg kompetanse til en hver tid å kunne se eiendomsforvaltning/fasilitetstjenester i et helhetsperspektiv i det strategiske bilde til den virksomheten som eiendommer og tjenester skal understøtte, slik at nye initiativ og tilpasninger kan tas i tide og alle former for endringer kan skje i takt med virksomhetens behov.

Faglærer: Margethe Foss, seniorrådgiver, Multiconsult

Eksempel på tidligere fagplan for intro-delen 

Eksempel på tidligere fagplan for FM

Kurset kjøres høstsemesteret. 

Eksamensform: Prosjektoppgave


 

Eiendomsutvikling og arealplanlegging (7,5 studiepoeng)

Kurset skal sette studentene i stand til å vurdere erverv og utvikling av et eiendomsprosjekt fra idéfasen fram til ferdig prosjekt, herunder å vurdere lønnsomhet på et grovt nivå. I tillegg skal studentene kunne utføre risikoplanlegging på et tilstrekkelig nivå i tidligfasen.

Det legges vekt på planmessige forutsetninger som foreligger (kommunale arealplaner, reguleringsplaner, bebyggelsesplaner) og markedsanalyse/mulighetsstudier. Studentene skal forstå nødvendigheten av en planmessig og strukturert tilnærming til arealutvikling, for å sikre optimale prosesser for både utviklervirksomheten og samfunnet for øvrig.

Studentene skal etter kurset kunne gjennomføre vurderinger knyttet til tomteerverv, vurdere prosessbehov, gjennomføre enkle markedsvurderinger, samt tilhørende konseptbetraktninger, knyttet til eiendomsutvikling.

Faglærer: Gunnar Leikvam, daglig leder, C-Alcea

Se eksempel på tidligere fagplan.

Kurset kjøres høstsemesteret. 

Eksamensform: Prosjektoppgave

 

Organisering og styring i prosjektutvikling (7,5 studiepoeng)

Kurset ser på byggeprosessen fra tidlig idéfase fram til og med driftsfasen. Kurset gjennomgår organisering og styring av prosjektutvikling. Det omhandler indre og ytre rammebetingelser for prosjektet, gjennomføringsmodeller, usikkerhet og risikovurdering sett ut fra økonomi, framdrift og kvalitet.

Etter kurset skal studenten ha kunnskap om utfordringer i prosjekters tidligfase, ulike metoder som kan benyttes for å analysere prosjekter i tidlig fase og metoder for å evaluere prosjekter. 

Se også eksempel på tidligere fagplan.

Kurset kjøres vårsemesteret. 

Faglærer: Ola Lædre, førsteamanuensis, NTNU, Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensform: Prosjektoppgave


Eiendomsøkonomi (7,5 studiepoeng)

Emnet omhandler basiskunnskap om økonomiske forhold knyttet til eiendomsutvikling og -forvaltning.

Fokus settes på analyser av regnskapets oppbygging, rammebetingelser og analyse av økonomisk informasjon, bl.a. med en innføring i de grunnleggende regnskapsprinsippene og regnskapsmessig terminologi. Rammebetingelsene står sentralt når det skal gjennomføres strategiske vurderinger knyttet til fagområdet. I analysen av økonomiske informasjon står lønnsomhetsanalyser, likviditet, betydningen av budsjettering, verdivurderinger og verdsetting sentralt.

Etter kurset skal studenten ha opparbeidet seg en forståelse av eiendomsøkonomi i sammenheng med andre relevante fagområder og kunne formidle arealøkonomiske analyser til spesialister og allmennheten.

Se eksempel på tidligere fagplan.

Kurset kjøres vårsemesteret. 

Faglærer: Ole Jacob Bergfjord, førsteamanuensis, Høyskulen på Vestlandet

Eksamensform: Hjemmeeksamen

En semesteroppgave må vurderes som bestått før eksamen kan vurderes.


Strategisk arealforvaltning (7.5 studiepoeng)

Strategisk arealforvaltning (space management) er en del av FM der man er spesielt opptatt av hvordan arealer støtter opp under organisasjonens primære aktiviteter gjennom definering, programmering, design, forvaltning og evaluering av areal.

Man tar utgangspunkt i virksomhetens behov, verdier, arbeidsformer, mål og strategier, og vurderer hvilke prosesser, prinsipper og løsninger som gir ønsket effekt. Kurset forholder seg til internasjonal forskning og praksis, og det arrangeres en studietur innenfor temaet «Space management».

På slutten av dette kurset skal studentene ha utviklet forståelse for hvordan areal kan brukes som et strategisk virkemiddel for en virksomhet.

Se eksempel på tidligere fagplan

Kurset kjøres høstsemesteret.

Faglærer: Siri Hunnes Blakstad, direktør Arkitektur, utvikling og analyse, ÅF Engineering / Professor II, NTNU

Eksamensform: Prosjektoppgave

En ekskursjonsrapport (i grupper) må vurderes som bestått før prosjektoppgaven kan vurderes.


Ombygging & forvaltning av bygninger (7,5 studiepoeng)

Kurset skal gi studentene kjennskap til byggeteknikk og rehabiliteringsmetoder for eksisterende bygninger, faktorer det må tas hensyn til i ombyggingsprosessen samt metoder for å gjennomføre evaluering av en bygning gjennom hele livsløpet. Tema som miljø, energi , økonomisk bærekraft er i fokus.

Ulike tema for kurset er:

  • Ombyggingsteknikk
  • Byggeskikk og byggemåter,
  • Rehabilitering av eldre bygninger//bygningsvern,
  • Miljøsanering
  • Verktøy og metoder for å gjennomføre livsløpsanalyser
  • Tilstandsanalyser
  • Evaluering av bygningers funksjonalitet og tilpasningsdyktighet
  • Vedlikeholdsplanlegging

Se eksempel på tidligere fagplan.

Kurset kjøres høstsemesteret. 

Faglærere: Marit Støre Valen, førsteamanuensis, NTNU, Institutt for bygg- og miljøteknikk - og Svein Bjørberg, rågiver, Multicunsult / Professor II, NTNU

Eksamensform: Prosjektoppgave


Eiendomsjus (7,5 studiepoeng)

Emnet eiendomsjus omhandler lover og forskrifter som utgjør de juridiske rammevilkår for utøvelse av eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling.

Emnet behandler de mest relevante lovområder som regulerer eiendomsutvikling- og forvaltning. Entrepriserett retter fokus mot rettstilstanden under kontraktsforhold i en om- eller utbyggingsfase. I tillegg skal temaet gi basiskunnskap innen saksbehandlingsregler og regelverket knyttet til offentlige anskaffelser.

Kurset skal gi studentene en innføring i hvilke lover som kommer til anvendelse i de forskjellige situasjoner en eiendomsforvalter og eiendomsutvikler blir satt i, og hvilke bestemmelser som gjelder i de forskjellige faser av bygningens livsløp, slik at man foretar etisk gode og lovmessige valg.

Se eksempel på tidligere fagplan.

Kurset kjøres vårsemesteret. 

Faglærere; Inger Eriksen, konsernadvokat, Newsec Basale - og Håkon Kleiven, eget selskap

Eksamensform: Hjemmeeksamen


Vitenskapelige metoder (5 studiepoeng)

Som introduksjon til masteravhandlingsdelen, gjennomfører studentene et obligatorisk metodekurs, som gir innføring i grunnleggende metodelære for forskningsbaserte oppgaver.

I kurset vil studentene lage et forslag til forskningsdesign for sin egen mastergradsoppgave. Det gjennomføres en studietur på den siste samlingen. 

Se eksempel på tidligere fagplan.

Kurset kjøres vårsemesteret. 

Faglærer: Nils Olsson, professor, NTNU, Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensform: Prosjektoppgave


Mastergradsoppgave (30 studiepoeng)

Masteroppgaven er basert på et selvvalgt emne for prosjektarbeid, og skal belyse praktiske og relevante problemstillinger knyttet til eiendomsutvikling og -forvaltning. 

Oppgaven vil gi mulighet til fordypning av en problemstilling av spesiell interesse eller et tema nært knyttet til egen yrkespraksis.  Veiledere tildeles ut fra oppgavens fagområde og valgte tema. Masteroppgaven skal leveres senest fire år etter utdanningens start. Det holdes to masteroppgave-samlinger per semester før innlevering av masteroppgave på slutten av vårsemesteret i tredje årskurs.

Se også www.ntnu.no/metamorfose for mer informasjon, og for å se nærmere på oppgaver som er levert tidligere.