Eiendomsutvikling og -forvaltning

Erfaringsbasert masterprogram

Eiendomsutvikling og -forvaltning

– Pris og angrerett

Pris og angrerett

Pris

Vi gjør oppmerksom på at en nasjonal gjennomgang av regelverket for finansiering av etter- og videreutdanning fører til endringer i kursavgiften fra og med høsten 2019, og det blir noen mindre endringer i opplegget i forhold til tidligere. Føringer fra Kunnskapsdepartementet skal heretter gi beregningsgrunnlaget for kursavgiften.

Kursavgift (høst 2020): Kr 28.600- pr semester over tre år, til sammen kr 171.600,-.

Det tas forbehold om endring av kursavgiften.

Summen inkluderer undervisning, veiledning og sensur, lunsjer under samlingene samt en kursmiddag per kurs. Semesteravgift kommer i tillegg

Pensumlitteratur dekkes av studenten. Det er innført en egenandel for en ekskursjon i forbindelse med kurset «Strategisk Arealforvaltning», som foregår utenfor Norge. Egenandelen: kr 6.500, dekker overnatting, transport til prosjektbesøk og mange av måltidene. Flyreisen dekkes selv. Ekskursjonen er frivillig.

En ekskursjon i forbindelse med kurset «Vitenskapelige metoder», som tidligere har vært lokalisert utenfor Norge (tidligere med en egenandel), er erstattet med en nasjonal samling (uten egenandel).

Mastergrad i eiendomsutvikling og -forvaltning er godkjent for støtte i Statens Lånekasse

Avmelding

Avmelding

Etter angrerettens utløp er søknaden bindende for ett semester (1/2 år) av gangen. Med bindende søknad menes:

  • Første semester: Hvis du trekker deg mellom angrefristens utløp og til en uke før kursstart, belastes et beløp tilsvarende 20 % av kursavgiften for ett semester. Ved senere avmelding må du betale hele kursavgiften for første semester.
  • Andre til sjette semester: Du kan melde deg av senere semester innen 1. oktober for vårsemesteret og 1. juni for høstsemesteret. Avmelding sendes skriftlig til Elin Røsok, elin.m.rosok@ntnu.no . Hvis ikke er du å betrakte som opptatt til neste semester, og ved senere avmelding må du betale hele kursavgiften for ett semester.

Studiefinansiering - krysspublisert

Studiefinansiering

Statens lånekasse

Du kan søke støtte til videreutdanning hos Statens Lånekasse. Støtten er behovsprøvd mot lønn og annen støtte gjennom studiet. Etter at du har betalt semesteravgift, overfører vi informasjon om deg til Lånekassen. Deretter må du forholde deg til de rutiner Lånekassen har. Det kan ta en uke fra du betaler semesteravgiften til lånet blir utbetalt. Kommer ikke lånet, sjekk at du har brukt riktig KID-nummer, kontonummer og at Lånekassen vet at du skal studere ved NTNU. På Studentweb kan du se hvilke opplysninger som er overført til Lånekassen.

Arbeidsgiver

Ofte betaler arbeidsgiver for etter- og videreutdanning de anser som relevant for din jobbutførelse eller som et grunnlag for din karriereutvikling i bedriften. Som et personalpolitisk virkemiddel er dette ofte en svært god investering for en arbeidsgiver, da det øker bedriftens samlede kompetanse. I mange tilfeller vil det at arbeidsgiver bidrar til å finansiere hele eller deler av din etter- og videreutdanning kunne være et alternativ til lønnsøkning. Det kan gis skattefritak for kostnader som arbeidsgiver dekker i forbindelse med videreutdanning, se Arbeidsgivers fradragsrett (pkt. 11) på skatteetaten.no.