Eiendomsutvikling og -forvaltning

Erfaringsbasert masterprogram

Eiendomsutvikling og -forvaltning

– Læringsutbytte

Læringsutbytte

Studieprogrammet i erfaringsbasert eiendomsutvikling og -forvaltning skal gi et bredt kompetansegrunnlag innen utvikling og forvaltning av alle typer bygg og eiendom sett i et livsløpsperspektiv, hvor bærekraft i vid forstand og verdi for virksomhet, brukere og samfunn står sentralt. Studiet tar utgangspunkt i en virksomhets målsettinger og behov hvor utvikling og forvaltning av eksisterende områder, eiendommer, bygninger og infrastruktur i forhold til brukerkrav, forskrifter, standarder, marked og andre rammefaktorer, samt samfunnets behov for offentlige og private tjeneste- og servicetilbud. Dette forutsetter en konseptuell forståelse og et helhetsperspektiv med tanke på de utfordringene som skal løses, og evne til å se de operative, taktiske og strategiske nivåene i sammenheng.

Studiet er samlingsbasert og det legges vekt på erfaringsutveksling og en praksisnær undervisning med tanke på forbedring av egen kompetanse. 

 

Kunnskap

Kandidaten

 • har god teoretisk og praktisk kunnskap om de viktigste fagaspektene innenfor eiendomsutvikling og forvaltning og sammenhengen mellom disse.
 • har inngående kunnskap om fasilitetsstyring, strategisk arealforvaltning, identifisering av bruker og virksomhetsbehov, evaluering av brukskvalitet med tilhørende teorier, metoder og verktøy.
 • har inngående kunnskap om prosjekt- og eiendomsutvikling med tilhørende teorier, metoder og verktøy
 • har god kunnskap om ombygging, utvikling og forvaltning av eksisterende bygningsmasse med tilhørende teorier, metoder og verktøy
 • har omfattende kunnskap om relevante rammefaktorer knyttet til eiendomsutvikling og forvaltning som eiendomsøkonomi, eiendomsjus, standarder, lover og forskrifter
 • har god kunnskap om vitenskapsteori og -metoder og anvendelsen av disse i prosjektoppgaver og i masteroppgaven
 • har inngående kunnskaper og spesialisert innsikt innenfor utvalgte deler av fagområdet

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan arbeide selvstendig og kritisk med faglige problemstillinger knyttet til studieprogrammets obligatoriske emner og innenfor valgt fagprofil
 • kan identifisere viktige interessenter og rammefaktorer for en virksomhet, bygg, eiendom eller prosjekt og vurdere relevante tiltak i forhold til disse
 • kan analysere faglige problemstillinger og anvende relevante teorier, metoder og verktøy til utredningsoppgaver, planlegging og gjennomføring av prosjekter innenfor eiendomsutvikling og forvaltning
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt knyttet til eiendomsutvikling og forvaltning under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan samarbeide konstruktivt om flerfaglige oppgave knyttet til eiendomsutvikling og forvaltning

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • forstår den strategiske betydningen av eiendomsutvikling og forvaltning både fra et bruker-, virksomhets- og samfunnsperspektiv
 • har en overordnet forståelse med tanke på de utfordringene som skal løses, betydningen av et bærekraftig perspektiv og ser eiendomsutvikling og forvaltning i et livsløpsperspektiv
 • kan anvende tilegnede kunnskaper og ferdigheter på nye områder innenfor eiendomsutvikling og forvaltning og være i stand til å gjennomføre komplekse oppgaver
 • behersker fagområdets uttrykksformer og kan kommunisere både med spesialister og allmennheten om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner på en lett forståelig måte