Fagdidaktikk – studieretning norskdidaktikk

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Fagdidaktikk – studieretning norskdidaktikk

– Om studieprogrammet

Ønsker du å bli en ressursperson i norskfaget? Hovedformålet med dette studiet er å gi deg som ønsker å jobbe med undervisning og formidling av norskfaget, både i grunnskolen og i videregående skole, en solid kompetanse i norsk og norskdidaktikk. Skolen trenger norsklærere som kan fungere som faglige ressurspersoner og inspiratorer i lærerkollegier rundt om i landet. Med master i norskdidaktikk får du en sterk profesjonsutdanning som integrerer fagteori og fagdidaktikk på en skolerelevant måte.

Barn og unges arbeid med språk og tekst

Som masterstudent i norskdidaktikk får du mulighet til å fordype deg i ulike sider av norskfaget i en skole og et samfunn i endring. Lesing og skriving, multimodalt tekstarbeid og muntlig språkbruk er sentrale emner. Disse blir belyst både teoretisk og didaktisk, i tillegg til at faget ses i et kultur- og danningsperspektiv.

Gjennom hele studiet får du veiledning og hjelp til å utvikle deg som fagskriver og forsker.

Kunnskap om språk, tekst og kultur og læring, som står sentralt i masterutdanningen i norskdidaktikk er også relevant i mange andre yrkessammenhenger, for eksempel innenfor media, informasjon, forlag, kursvirksomhet og offentlig rådgivning. Med mastergrad i norskdidaktikk kan en også arbeide i lærerutdanningen.