Fagdidaktikk – studieretning naturfagdidaktikk

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Fagdidaktikk – studieretning naturfagdidaktikk

– Læringsutbytte

studyprogramme-info-portlet

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap innenfor sentrale deler av fag- eller yrkesdidaktikken og spesialisert innsikt i et avgrenset tema
 • har avansert kunnskap om lærings- og undervisningsteorier i faget eller yrket
 • har inngående kunnskap om sentrale teorier og relevant forskning i fag- eller yrkesdidaktikken
 • har inngående kunnskap om utforsking, skapende prosesser og problemløsing innenfor fag- eller yrkesdidaktikken
 • har inngående kunnskap om vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og –etikk, og spesialisert kunnskap om utvalgte forskningsmetoder

studyprogramme-info-portlet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan vurdere ulike forskningsmetoder og behersker relevante metoder for fag- eller yrkesdidaktisk forskning og faglig utviklingsarbeid
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike kunnskapskilder som grunnlag for å strukturere og formulere egne faglige resonnementer
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset fag- eller yrkesdidaktisk relevant forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med vitenskapelige tradisjoner og gjeldende forskningsetiske retningslinjer, og formidle resultatene fra prosjektet
 • kan bidra i profesjonelle læringsfellesskap med fokus på fag- eller yrkesdidaktisk forskning og utvikling
 • kan selvstendig og kritisk anvende teorier og metoder innen fag- eller yrkesdidaktikk til å analysere aktuelle problemstillinger

studyprogramme-info-portlet

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere og ta stilling til etiske dilemma og problemstillinger innen fag- eller yrkesdidaktikken
 • kan bidra til nytenking, utforsking og skapende prosesser, og sette i gang utviklings- og endringsprosesser i faget eller yrket i skolen
 • kan utforske relevante problemstillinger og bidra med ny kunnskap innenfor fag- eller yrkesdidaktikken
 • kan formidle erfaringer med og resultater fra fag og forskning i ulike sjangre og for ulike interessegrupper
 • kan bidra til god samarbeidskultur mellom fagfeller