Fagdidaktikk – studieretning kunstfagdidaktikk

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Fagdidaktikk – studieretning kunstfagdidaktikk

– Om studieprogrammet
Studenter jobber med lapper på gulvet. Foto
Foto: Elin Iversen/NTNU

Masterprogrammet i kunstfagdidaktikk er et innovativt og flerkunstfaglig studieprogram som utforsker kunstfagenes muligheter og utfordringer på samtidens utdanningsfelt. Kunstfagdidaktikk handler om undervisning og læring i og gjennom ulike kunstfag i en rekke ulike kontekster og i relasjon til globale diskurser og teorier. Masterprogrammet gir solid forsknings- og utviklingsekspertise i kunstfagdidaktikk på masternivå.

På masterprogrammet i kunstfagdidaktikk undersøker du kritisk praksiser, teorier og spørsmål som du finner personlig og profesjonelt utfordrende og simulerende. Samtidig som du utvikler avansert kunnskap i kunstfagdidaktikk får du også teoretiske og praktiske ferdigheter som ruster deg til arbeidsmarkedet, globalt borgerskap og samfunnsengasjement.

Masterprogrammet er relevant for deg som har bakgrunn i et kunstfag, som:

 • musikk
 • dans
 • drama/teater
 • kunst/håndverk
 • visuell kunst
 • litteratur
 • film/mediefag
 • eller for deg med faglærerutdanning i estetiske fag eller barnehagelærerutdanning i kunst, kultur og kreativitet.

Studiet er relevant for lærere og barnehagelærere som ikke har mastergrad, og også for kunstnere og studenter med bachelor som ikke har lærerutdanning.

Utforsking av det kreative

Kunstfagdidaktisk forskning fokuserer på utforskning av kreative praksiser, et bredt pedagogisk felt, historiske forhold, mennesker, kulturer og samfunn, knyttet til kunstfag. Masterprogrammet gir deg mulighet å styrke og utvikle din kreative og kritiske praksis som forsker, lærer og kunstner. Programmet gir ikke alene lærerkvalifikasjon, men i kombinasjon med PPU eller tidligere lærerutdanning uten master, kvalifiserer studiet for undervisning og undervisningsrelatert arbeid i skoler, kulturskoler, høyere utdanning og det frie kunst- og kulturliv, og kunst- og kulturforvaltning, -administrasjon og –ledelse. 

Læringsformer og struktur på programmet

Masterprogrammet er basert på studentaktive læringsformer. Programmet benytter varierte former for læring, studentaktiviteter og eksaminasjon. I tillegg til lærerledet undervisning og veiledning, utfører du en rekke læringsaktiviteter alene eller sammen med dine medstudenter. Undervisningsformene vever sammen praksis og teori, der kritisk tenkning og refleksjon utvikles gjennom alle arbeidsprosesser.

Studiet har en klar forbindelse til kunstnerisk og kreativ praksis. Flere arbeidskrav skjer på eller i tilknytning til ulike praksisarenaer.

Du lærer om

 • forskning i og med kunsten, inklusive og med vekt på kunstbasert og praksis-ledet forskning samt teoridrevet, kritisk og dekolonial forskning
 • kunst som sosial endring i teori og praksis
 • sentrale ideer bak teorier og metoder i kunstfagdidaktisk forskning, og hvordan disse kan appliseres i forskning, praksis og skriving
 • strukturelle verktøy og forståelser innom ulike kunstformer (dramaturgi, koreografi, komposisjon og design) og hvordan slike verktøy og forståelser kan brukes i undervisning og forskning
 • å engasjere seg med kunstfag med ulike elever i ulike pedagogiske og kulturelle kontekster
 • forskningsetiske retningslinjer og å tenke etisk som kunstfaglig forsker
 • akademisk skriving, tenkning og argumentasjon
 • å planlegge og skrive en masteroppgave som et selvstendig forsknings- og utviklingsprosjekt under veiledning

Kombinerer praksis og teori

Masteroppgaven i kunstfagdidaktikk kan gjennomføres som en oppgave som kombinerer praksis og teori.

En kunstfagdidaktisk master med kreativ praksis anerkjenner en praksiskomponent som et kunnskapsbidrag på feltet. Integrert sammen med en skriftlig oppgave og i en kunstfagdidaktisk sammenheng, kan du presentere en utstilling, et designprosjekt, musikalsk og/eller scenisk workshop eller fremføring som en del av oppgaven.

Kreative komponenter kan presenteres som del av den trykte oppgaven din, som digital innspilling eller som en live forestilling eller utstilling. Den kreative praksisen og den skriftlige oppgaven skal utforske samme forskningsspørsmål i prosess og ferdig produkt/presentasjon.