Fagdidaktikk – studieretning engelsk og fremmedspråkdidaktikk

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Fagdidaktikk – studieretning engelsk og fremmedspråkdidaktikk

– Om studieprogrammet

Om fagdidaktikk - engelsk

Master i engelsk- og fremmedspråksdidaktikk er studiet for deg som har bakgrunn i engelsk, fransk, tysk eller spansk og som ønsker å fordype deg i fagdidaktikk på masternivå i disse undervisningsfagene. Her får du mulighet til å fordype deg i undervisning og læring av fremmedspråk i skolen. Studiet gir deg teoretisk innsikt som er relevant for engelsk- og fremmedspråkundervisningen i Norge. Du får trening i muntlig og skriftlig framstilling av faget og erfaring med vitenskapelig arbeid.

Det benyttes varierte undervisnings- og evalueringsformer, og det legges vekt på aktiv studentdeltakelse. Som masterstudent vil du få ansvar for å presentere fagstoff som utgangspunkt for faglige diskusjoner.

Masterstudiet i engelsk- og fremmedspråksdidaktikk er tydelig knyttet til spørsmål som er relevante for språkundervisningen og praksisfeltet.

I masterprogrammet i engelsk- og fremmedspråksdidaktikk lærer du om

  • fremmedspråkene som vitenskapsfag og som skolefag
  • teori og forskning med relevans for fremmedspråkundervisning
  • faglige og fagdidaktiske utfordringer i fremmedspråkundervisningen