Erfaringsbasert masterprogram

Barn og unges psykiske helse

– Forslag til tema for masteroppgaven

Nordisk langtids behandlingsstudie av barn og unge med tvangslidelse (NordLOTS)

Tvangslidelse (OCD) er en alvorlig psykisk lidelse, også hos barn og ungdom, og medfører stort grad av ubehag, redusert daglig fungering og redusert livskvaliteten. Kognitiv atferdsterapi (CBT) regnes som «treatment of choice» ved OCD hos barn/ unge, men studier viser at omkring 30-40 % av pasientene fortsatt har betydelige problem med tvangsatferd etter slik behandling.

NordLOTS (Nordic Longterm OCDTreatment Study) er et trinnvis multisenterstudie som omfatter en rekke BUP klinikker i Norge, Sverige og Danmark. Prosjektets målsetting er å etablere en evidensbasert sekvensiell modell for å studere behandlingsrespons på tilleggsbehandlinger hos pasienter som ikke responderer optimalt på CBT/ERP, samt å studere langtids behandlingseffekter på evidensbaserte metoder.

Metode: Studien er en RCT studie basert på en «stepped-care modell». I tillegg til hovedstudien er det etablert en rekke delprosjekter eller delstudier innenfor områder som genetikk, MR, kartleggingsmetoder, expressed emotion m.m. Pr. august 2011 er det inkludert ca 250 pasienter i studien, målsettingen er 300. Rekruttering avsluttes juni 2012. Med 3 års oppfølging vil det kliniske arbeidet være avsluttet i 2014/15. I vår helseregion deltar BUP i Trondheim, Levanger, Ålesund og Volda. I tillegg deltar BUP klinikker i Oslo, Göteborg, Stockholm og Århus. behandlingen som gis er kognitiv atferds terapi med eksponeringsterapi med respons prevensjon (E/RP). Det er utarbeidet en behandlingsmanual som er tilpasset forholdene i Norge, Sverige og Danmark. Alle pasientene i de tre landene vil bli tilbudt E/RP i første behandlingstrinn. Dersom pasientene ikke oppnår tilfredsstillende bedring i trinn 1. vil de bli randomisert til enten utvidet CBT eller medisinering i trinn 2. Det er også et trinn 3. i NordLOTS hvor det blir lagt til ytterligere et medikament.

Framdrift, data og publisering: Prosjektet ledes av dr.med. Tord Ivarsson ved RBUP Sør/Øst. På grunn av prosjektets størrelse blir det samlet inn et svært omfattende data materiale og det er gjort avtaler om rettigheter og publiseringsavtaler på mange av disse dataene (mange inngår i ph.d.-prosjekter). Lokale data innsamlet i vår helseregion har vi lokal rettighet til.

Dersom masterstudenter kan ha interesse av spesifikke problemstillinger og tilgang til data, er vi åpne for å drøfte slike muligheter.

Kontaktperson/ veileder: Robert Valderhaug

Rutinesamtaler om svangerskapsdepresjon, rusproblemer og vold

Praksis blant helsesøstre og jordmødre i Trondheim kommune når det gjelder å spørre gravide og småbarnsforeldre rutinemessig om  svangerskapsdepresjon, rusproblemer og vold, og bruke screeningsinstrumenter som støtte i dette.

Forslag til mastergradsoppgaver:

 • Analyse av betydningen av kultur, erfaring, opplæring, kolleger, eller ledelse i å gjennomføre en slik praksis.
 • Dybdeintervju med seks jordmødre/helsesøstre om opplevelse av muligheter og vanskeligheter i en slik praksis.

To masterstudenter kan basere oppgave på spørreskjemadata eller delta. Veiledere: Tormod Rimehaug, Kjersti Sandnes, Anne Synnøve Brenne er aktuelle veiledere.

Forutsetninger: Evt. kandidater bør være interessert i tallanalyse, eller være villig til å selv legge ned arbeid i dybdeintervjuing. Artikkel-publisering er aktuelt hvis resultatene viser seg å være egnet for publikasjon.

Kontaktperson: Tormod Rimehaug

 

Emosjonelt språk og kommunikasjonsferdigheter blant barn

Forskning ved RKBU har dokumentert sammenhengen mellom pragmatisk språkfunksjon og emosjonelle problemer. Det er ønskelig å undersøke disse to faktorene i sammenheng med emosjonelt vokabular og utviklingsgrad over ett eller to år i alders-spennet 8-12år eller 13-17år

Forslag til mastergradsoppgave (r): Undersøkelse av skolebarn klassevis på ETT tidspunkt – som start på en studie som gjør oppfølgingsundersøkelse 1-2år etter. Denne undersøkelsen/oppgaven vil kunne etablere aldersnormer for emosjonelt vokabular, og undersøke sammenheng mellom emosjonelt vokabular, pragmatisk språk og emosjonelle problemer.

Hovedinstrument:  CCC, ASEBA eller SDQ, og EMO.

Det åpnes for at mer enn en masterstudent kan delta. Veileder: Tormod Rimehaug eller andre ansatte ved RKBU

Forutsetninger: Det vil være en fordel for kandidater å ha et eget bredt kontaktnett i skoler som kan lette rekruttering av deltagende skoler og lærere. Publisering som artikkel er aktuelt  sammen med veileder hvis resultatene viser seg å være egnet for publikasjon.

Kontaktperson/ veileder: Tormod Rimehaug

Spilleavhengighet hos barn og unge som bor i barneverninstitusjon

Det pågår en nasjonal undersøkelse av psykisk helse hos barn og unge mellom 12-23 år som bor i barneverninstitusjoner. Målsettingen med undersøkelsen er å få kunnskap om psykiske lidelser og psykososial tilpasning hos barn og unge som bor i barneverninstitusjon. Man ønsker også å identifisere forhold ved institusjonen som kan ha betydning for barna og ungdommenes helse, tilpasning og utvikling. Samtidig ønsker man økt kunnskap om behov for og bruk av helsetjenester for psykiske helseplager.

Forholdene som undersøkes er blant annet oppveksthistorie, skole og yrkesliv, mental helse, institusjonelle forhold, psykososial fungering, helsehjelp og beskyttelsesfaktorer. Sommeren 2013 vil det foreligge kvantitative data fra 200 informanter. Informanter i studien er barna og ungdommene som bor i institusjonene, lederne og hovedkontakter ved institusjonene, og lærere hvis barna går på skole.

Tema som ønskes belyst: Spilleavhengighet hos barn og unge som bor i barneverninstitusjon. Studentene kan også selv komme med ideer.

Publisering som artikkel er aktuelt sammen med veileder hvis resultatene viser seg å være egnet for publikasjon.

Kontaktperson/veileder: Nanna Kayed

«Det er mitt valg»: Et forebyggende tiltak mot seksuelle overgrep i barneskolen

I februar 2013 vedtok bystyret i Trondheim kommune en handlingsplan mot seksuelle overgrep overfor barn og unge 2013-2016. Senter mot incest og seksuelle overgrep har i den forbindelse fått i oppdrag å utarbeide og iverksette et forebyggende program i alle barneskoler i kommunen. Det forebyggende programmet vil inneholde opplæring av ansatte i skolen, informasjon til foresatte og undervisning til elevene.

Tiltaket settes i gang i september 2013 og er et samarbeidprosjekt mellom Senter mot Incest og seksuelle overgrep, Trondheim kommune og stiftelsen «Det er mitt valg».
Programmet vil gjennomføres i 2-3 pilotskoler høsten 2013 med påfølgende evaluering. De andre skolene vil fordeles fra januar 2014 og ut tiltaksperioden 2016.

Tema som ønskes belyst:

Hvilken effekt vil et slikt forebyggende program ha i skolen? Dette kan undersøkes gjennom å kartlegge:

 • Hvilken kunnskap og handlingskompetanse ansatte i skolen opplever å ha før og etter tiltaksperiode

 • Hvilken kunnskap og handlingskompetanse elevene opplever å ha før og etter tiltaksperiode

 • Andre virkninger av tiltaket, som for eksempel:
  o     flere seksuelle overgrepssaker i kommunen
  o     flere henvendelser til de seksuelle overgreps-teamene i BFT
  o     flere anmeldelser
  o     mindre terskel for å sende bekymringsmeldinger til barneverntjenesten

Mulig masteroppgaveprosjekt:
Studenter kan selv kommer med ideer rundt utforming av masteroppgaven.
Senter mot incest og seksuelle overgrep vil kunne bidra med veiledning rundt temaet seksuelle overgrep, samt være en drøftingspart dersom student(er) skulle ha behov for det.

Det åpnes for at mer enn én masterstudent kan delta i et slikt prosjekt.

Kontaktperson:

Faglig veileder fra ved Senter mot incest og seksuelle overgrep
Telefon: 73 89 08 80
E-post: smiso-st@smiso-st.no