Erfaringsbasert masterprogram

Barn og unges psykiske helse

– Avlagte masteroppgaver

2014

Christian Lauvrud
Post-traumatic stress symptoms, professional quality of life and exposure to violence among milieu therapists in Child and Adolescent Mental Health care units: A cross-sectional study

2013

Ingunn Skjelten
Barn med foreldre i rusbehandling – En kvalitativ studie basert på intervju med foreldre om representasjonene av deres barn og relasjonen dem i mellom

2012

Frank Mosve    
Far – barn tilknytning over en generasjon. - 4 intervju med fedre om barndom og nåtid, med fokus på barnets tilknytning til far. En case studie.

Grete Berit Bakken    
Overgangen fra institusjon og ut i egen bolig for familier med rusproblematikk – En kvalitativ studie med utgangspunkt i fire intervjuer med mødre som har fått oppfølging etter innleggelse i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Ann Elisabeth Stene                 
Foreldre og barn sammen i terapirommet - hjelper det? En kvalitativ studie av fire foreldrepar ved en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk


2011

Edel Louise Brenne    
Sammenheng mellom pragmatiske språkvansker og emosjonelle symptomer hos barn henvist psykisk helsevern for barn og unge

Trine Tetlie Eik-Nes    
Mothers and eating disorders. Challenges of pregnancy, motherhood and treatment

Roger Harli    
Behandling av pasienter med rusproblemer som blir lagt inn i akuttenheter i barne- og ungdomspsykiatrien i Norge. En delstudie av "Multisenterstudie av akuttpsykiatri MAP2005"

Ann Christin Holbø    
Barnevernets utfordringer knyttet til psykiske vansker hos barn. En informantstudie

Bine-Kristin Kristoffersen    
Evaluering av en familieterapeutisk korttidsintervensjon i barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Kristin Valås    
Små barn i risiko og familiesenter som tiltak. En kvalitativ studie med utgangspunkt i seks intervjuer med foreldre i familier som har hatt opphold på familiesenter.

Irene Wormdahl    
Tommel opp - tommel ned. Foreldregodkjenning av fosterhjem

Marit Leer Øyaas    
Re-innleggelser ved akuttenheter i barne- og ungdomspsykiatrien. En delstudie av "Multisenterstudie av akuttpsykiatri MAP2005"


2010

Lillian Husby    
Barn og unges erfaring med og opplevelse av å delta i samtalegrupper etter foreldres samlivsbrudd

Bjørg Astrid Teigland Kristiansen    
Utvikling av en modell for psykoedukative tiltak rundt barn / unge med Asperger Syndrom. Hvordan kan BUPs arbeid med kunnskap og forståelse for Aspergers syndrom, hos foreldre og skole, tilpasses foreldrenes behov bedre?

Morten Lundgren    
Voldsrisikovurdering av ungdom. Kjennskap til risikofaktorer, praksis og behovet for kunnskap blant ansatte i poliklinikkene i Barne- og ungdomspsykiatrien i Sør-Trøndelag

Sverre Sigmund Solberg    
Å samtale med barn ved mekling - kunsthåndverk med mange dimensjoner

Rigmor Taraldsvik    
"Øyne som ser og ører som hører..." - Tidlig erfaring med å praktisere nye rettigheter for barn som pårørende i en voksenpsykiatrisk poliklinikk

Inger Slåen Tuflåt    
Foreldrenes oppdragelsesstrategier og barns atferd ett år etter deltakelse i "De utrolige årene"