Masterprogram 2-årig, Trondheim

Master i bevegelsesvitenskap


Læringsutbytte

Generelt læringsutbytte

En masterkandidat i bevegelsesvitenskap har solid kompetanse i bevegelsesvitenskap, med kunnskap og erfaring i å planlegge og gjennomføre et vitenskapelige prosjekt relatert til fysisk aktivitet, bevegelse og trening i både et helse- og et prestasjonsfremmende perspektiv. Kandidaten kan kritisk vurdere vitenskapelige litteratur og forskningsresultater.

Spesifikt læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har spesialisert forskningsbasert kunnskap innen grunnleggende fagområder i bevegelsesvitenskap, slik som fysiologi, biomekanikk og motorikk;
 • har god kunnskap om forskningsmetode, epidemiologi, målemetoder og analyser for å løse problemstillinger innen bevegelsesvitenskap;
 • har god kunnskap om fysisk aktivitet og trening i sykdoms- og skadeforebygging, helsefremming, og (re)habilitering;
 • har kunnskap om bruk og evaluering av teknologi knyttet til fysisk aktivitet og trening i et helseog prestasjonsfremmende perspektiv;
 • har kunnskap om planlegging og gjennomføring av vitenskapelige prosjekt i bevegelsesvitenskap.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan kritisk vurdere og anvende teorier og metoder innen bevegelsesvitenskap og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning;
 • kan gjennomføre og evaluere målinger og analyser av menneskelig bevegelse, fysisk aktivitet og fysisk form for å besvare praktiske og teoretiske problemstillinger;
 • kan planlegge og gjennomføre vitenskapelige prosjekt og fremstille og diskutere resultatene både skriftlig og muntlig.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og kritisk evaluere et vitenskapelig prosjekt i bevegelsesvitenskap;
 • kan kommunisere og reflektere over vitenskapelige problemstillinger, analyser, resultater og teorier i bevegelsesvitenskap, og spesielt relatert til fysisk aktivitet og trening i et helse- og prestasjonsfremmende perspektiv og til folkehelse;
 • kan bidra til videreutvikling av fagområdet, spesielt knyttet til bruk av teknologi for måling og evaluering av menneskelig bevegelse, og til fysisk aktivitet og trening sin rolle i sykdomsforebygging, (re)habilitering og prestasjonsfremming;
 • har samarbeidskompetanse og kan anvende sin fagkunnskap i tverrfaglige prosjekt.