Masterprogram, 2-årig, Trondheim

Psykologi – studieretning arbeids- og organisasjonspsykologi

– Studiets oppbygning

Mastergraden i psykologi med studieretning i arbeids- og organisasjonspsykologi er på 120 studiepoeng og gjennomføres normert på to år (fire semester). Mastergraden består av valgfrie og obligatoriske emner og en masteroppgave på 45 studiepoeng. I arbeid med masteroppgaven får du øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling innen fagområdet.

  • Første semester av masterstudiet består av to metodeemner; PSY3100 Forskningsmetode - kvantitativ og PSY3101 Forskningsmetode - kvalitativ, samt PSY3130 Helsepsykologi med særlig fokus på arbeidsliv og PSY3131 Det gode arbeidsmiljø.
  • Andre semester består av PSY3132 Psykologiske tester i arbeidslivet og Human factors. Studentene skal på dette masterprogrammet velge Eksperter i team (EiT) som intensivlandsby. I tillegg skal studentene praktisere sin kunnskap i en bedrift eller virksomhet gjennom emnet PSY3133.
  • Tredje semester består av emnene PSY3134 Kommunikasjon i organisasjoner og mediepsykologi og PSY3135 Organisering og ledelse. I tredje semester skal studentene starte med masteroppgaven, få godkjent tema og oppnevnt veileder.
  • Fjerde semester er i sin helhet viet til å fullføre masteroppgaven.

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studenter som fikk opptak studieåret 2019/2020. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSY3100 Forskningsmetode - kvantitativ 7,5
PSY3101 Forskningsmetode - kvalitativ 7,5
PSY3130 Arbeidshelsepsykologi 7,5
PSY3131 Det gode arbeidsmiljø 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSY3133 Praksis i bedrifter og virksomheter 15
PSY3132 Psykologiske tester i arbeidslivet og Human Factors 7,5
Flere valg Eksperter i team (intensiv) 7,5

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSY3134 Kommunikasjon i organisasjoner og mediepsykologi 7,5
PSY3135 Organisering og ledelse 7,5
PSY3913 Masteroppgave i arbeids- og organisasjonspsykologi 15
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSY3913 Masteroppgave i arbeids- og organisasjonspsykologi 30

Mon, 01 Jul 2019 10:44:26 +0200

Mer info og tidligere studieplaner

Du finner detaljert informasjon om studieprogrammet i studieplanen for ditt studium. Studieplanen for inneværende studieår og tidligere kull finner du i oversikten over studieplaner.

Skrive og levere masteroppgave

Fylle ut masteravtale

Før du begynner på masteroppgaven må du fylle ut og levere en masteravtale.

Bokmål: Gjennomføring av masteroppgave (pdf)

Nynorsk: Gjennomføring av masteroppgave (pdf)

English: Agreement for carrying out the masters' thesis (pdf)

Frist for innlevering av masteravtalen: 15. april

Avtalen sammen med prosjektbeskrivelse leveres i ekspedisjonen på Institutt for psykologi, bygg 12, nivå 5 på Dragvoll 

Dersom man ønsker å se på tidligere innleverte masteroppgaver kan disse finnes på NTNU Open.

Veiledning

  • Veiledning er obligatorisk.
  • Studenten har krav på inntil 50 timers veiledning – inkludert for- og etterarbeid.
  • Veiledningstiden skal brukes primært i 3. og 4. semester og forutsettes i utgangspunktet brukt innen planlagt innleveringsfrist. Den totale rammen på 50 timer er uavhengig av om gjennomføringen av masteroppgaven tar lengre tid enn normert.
  • Rett til veiledning opphører etter at veiledningstimene er oppbrukt eller etter normert studietid, dersom ikke annet er avtalt.

Utforming av oppgaven

Retningslinjer for utforming av masteroppgaven (PDF)

Merk: Oppgaver som skrives på et skandinavisk språk skal ha et sammendrag på engelsk. Oppgaver som skrives på engelsk skal ha et sammendrag på et skandinavisk språk.

Masteroppgaveseminar er obligatorisk i tråd med emnetekst for PSY3913.

 

Innlevering og trykking

Innlevering av masteroppgaven første virkedag etter 1. mai i 4. semester.

NB! Husk at alle emner på master-programmet må være fullført og bestått før du kan levere masteroppgaven.

Når du leverer oppgaven må du registrere oppgavetittelen i Studentweb. Oppskrift finner du her:

Hvordan registrere oppgavetittel i studentweb

Trykking av masteroppgaven:

Instituttet betaler for 5 eksemplarer hvorav du får beholde ett selv. Dersom 2 skriver sammen betaler instituttet for 6 eksemplarer. 1 eksemplar av de innleverte går til veileder.

Når oppgaven er klar for henting hos trykkeriet henter du den selv for så å levere 4 eksemplarer i ekspedisjonen innen kl. 14:00. Åpningstider i ekspedisjonen er fra kl 08:30 til 11:30 og 12:30 til 14:00 (Oppgaven kan også hentes av en venn som leverer den inn til oss for deg. Det er ikke nødvendig med fullmakt for å få levert den).

Det må også sendes en PDF-fil av oppgaven hit til vårt postmottak: kontakt@ips.ntnu.no

I tillegg må skjemaene (Innleveringsskjema for master og hovedoppgaven) og Avtaleskjema for bruk og publisering) fylles ut og leveres med de trykte eksemplarene. (På bokmål, nynorsk eller engelsk). Skjemaene må signeres med din fysiske signatur og leveres/sendes pr. post til NTNU, Institutt for psykologi, 7491 Trondheim.

Innleveringsskjema for master og profesjon (bokmål)
Avtaleskjema for bruk og publisering (bokmål)
Innleveringsskjema for master og profesjon (nynorsk)
Avtaleskjema for bruk og publisering (nynorsk)
Deliveringform for Master thesis (engelsk)
Agreement for use and publishing (engelsk)

Begge skjema, PDF-fil og ferdig trykte oppgaver må være levert innen kl. 14.00 første arbeidsdag etter 1. mai for vårsemesteret. Fristen for høstsemesteret er 1. oktober. Dersom 1. oktober faller på en lørdag eller søndag må oppgaven leveres førstkommende mandag.

NB! Hvis oppgaven ikke er ferdig trykket innen fristen må kvitteringen fra NTNU Grafisk senter på at oppgaven er sendt til trykk, sendes vårt postmottak: kontakt@ips.ntnu.no.

Trykket oppgave, pdf-fil og begge skjema må være levert før oppgaven kan sensureres.

Utsatt innlevering

Hvis du ser at du ikke rekker innleveringsfristen, må du så tidlig som mulig kontakte veilederen din og instituttet for å avklare hva du kan gjøre.

Utsettelse på innlevering av masteroppgaven gis kun med grunnlag i legeerklæring, maksimalt inntil 14 dager.

Neste mulighet for innlevering er 1. oktober, eventuelt første virkedag etter dette, dersom 1. oktober faller på en helligdag.