Eiendomsutvikling og -forvaltning

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Eiendomsutvikling og -forvaltning

– Studiets oppbygning

Studiets oppbygning

Masterprogrammet går over to år, og hvert studieår består av to semestre.
I første semester er det fire obligatoriske emner på 7,5 studiepoeng, tre av disse emnene skal gjennomføres som et gruppearbeid.
Et av de obligatoriske emnene i andre semester er Eksperter i Team, som er et kurs alle studenter ved 4. året på NTNU må ta.
I andre og tredje semester velger du selv et valgbart emne, mens de tre andre emnene er obligatoriske.
Emnet «Teori og metoder i masteroppgaver» i tredje semester er en forberedelse til masteroppgaven.
I det fjerde og siste semesteret skal studentene gjennomføre en masteroppgave, enten individuelt eller sammen med andre. Det blir lagt til rette for at masteroppgaven kan skrives i samarbeid med bedrifter.

Foreleserne kommer både fra akademia og næringslivet, noe som gir en god blanding teori og praksis i fagene. 


Informasjonens gyldighet

Informasjonens gyldighet

Tabellene over gjelder for studieåret 2020/2021. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

1. år

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester
FP4100 Arkitektur og stedsforming 7,5
AAR4827 Eiendomsforvaltning og service 7,5
AAR4815 Plan og byggeprosess 7,5
AAR4235 Økonomi og verdiskaping 7,5
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester
AAR4950 Programmering og evaluering av bygninger 7,5
TBA4170 Ombyggingsteknikk 7,5
  Eksperter i team 7,5
  Valgbart emne 7,5

2. år

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester
AAR4828 Eiendomsutvikling 7,5
AAR4874 Teori og metoder for masteroppgaver 7,5
AAR4821 Bærekraftig fasilitetsstyring 7,5
  Valgbart emne 7,5
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester
AAR4992 Masteroppgave i eiendomsutvikling og -forvaltning 30

Studiets oppbygging


Se vår studieplan på nett for en oversikt over valgbare emner 


Generelle bestemmelser om emnevalg/utdanningsplan

For studenter som er tatt opp til studier på 60 studiepoeng eller mer, skal utdanningsplan inngås mellom studenten og fakultetet innen utløpet av første semester. En utdanningsplan er en gjensidig avtale mellom den enkelte student og NTNU som skal sikre den nødvendige studieprogresjon og gjennomføring fram mot avsluttende grad. Utdanningsplanen viser innholdet og progresjonen i den planlagte utdanningen for studenten. Utdanningsplanen kan endres etter avtale med fakultetet. Frist for bekrefelse av utdanningsplan er 15. september for høstsemesteret og 15. februar for vårsemesteret. Valg av emner i alle årskurs foregår elektronisk ved registrering i Utdanningsplanen på Studentweb.

I årskurs med valgmuligheter, godkjenner fakultetene utdanningsplanen. Det tilltates normalt ikke at obligatoriske emner eller at de sentrale grunnlags- og basisemnene byttes ut. Emner som er fullført ved NTNU før opptak til studieprogrammet, kan godkjennes i utdanningsplanen som obligatorisk/valgbart emne.


Valg av emner i 2. og 3. semester

- Frist for valgbare emner for høstsemesteret er 15. september.
- Frist for valgbare emner for vårsemetseret er 15.februar.
Etter at søknadene er behandlet ved fakultetet får studentene melding om de emner som blitt innvilget, og foretar deretter en bekreftelse av sin utdanningsplan.

 
Eksperter i Team

Intensjonen med det tverrfaglige prosjektemnet Eksperter i Team (EiT) er å forberede studentene på tverrfaglig samarbeid i yrkeslivet. Studentene skal gis trening i å anvende sin fagkunnskap på faglige utfordringer i samfunnet. Studenten skal utviklt innsikt, ferdigheter og holdninger slik at studentgruppa kan kommunisere faglig og løse en tverrfaglig problemstilling. Hver student går inn i samarbeidet som ekspert på sitt fagfelt. Gjennom gruppearbeidet skal studenten utviklie innsikt i egen faglig kompetanse og gruppeatferd, og kunne brukde den i samarbeid med andre. Eksperter i Team (EiT) er obligatorisk i masterprogrammet i eiendomsutvikling og -forvaltning .

Mer informasjon om Eksperter i Team finnes på hjemmesiden til emnet Eksperter i Team.

 

Masteroppgaven

Retningslinjer for gjennomføring av masteroppgaven i eiendomutvikling og -forvaltning (pdf.)

Masteroppgaven utgjør 30 Sp og utføres normalt i 10. semester.

For å få utlevert masteroppgavene kreves det at alle emner i emnekretsen skal være bestått. Dersom fakultetet skal kunne fravike dette krav, skal det tas hensyn til:

 • omfanget av de gjenstående emner
 • om de gjenstående emner er vesentlige for gjennomføring av masteroppgaven.

Masteroppgaven skal være tidsbegrenset. Fakultetet fastsetter starttidspunkt og tidsramme for masteroppgaven. Varigheten skal som hovedregel være 20 uker. Varigheten kan utvides hvis:

 • studenten har undervisningsarbeid ved NTNU
 • studenten på grunn av sykdom eller andre tvingende grunner blir forsinket i arbeidet
 • studenten utfører masteroppgave i utlandet.

Masteroppgaven kan kun tas ut i løpet av uke 2. I spesielle tilfeller kan det gis dispensasjon fra denne bestemmelsen. Tidsrammen på masteroppgaven er 20 uker.

 

Masteroppgaven kan utføres:

1. Individuelt

2. I gruppe med individuell bedømmelse

3. I gruppe med felles bedømmelse.

Alle studenter har krav på å få utføre masteroppgaven individuelt. Oppgaveform 2 og 3 kan studenter velge hvis de selv setter sammen gruppen, og emneansvarlig for oppgaven godtar det. I tilfelle 2 skal den enkelte students bidrag kunne skilles ut. Ved utførelse i gruppe skal studentene på forhånd inngå skriftlig avtale om forholdet. Avtalepartene er studentene i gruppen og emneansvarlig. Det benyttes særskilte avtaleformular.

 Den innleverte masteroppgaven med bilag kan av NTNU fritt benyttes til undervisnings- og forskningsformål. Ved bruk ut over dette, som utgivelse og annen økonomisk utnyttelse, må det inngå særskilt avtale mellom NTNU og kandidaten.

 

Anbefalte valgemner

Anbefalte valgemner

Høst

 • Fysisk detaljplanlegging
 • Dokumentasjon og analyse
 • Energibruk i bygninger
 • Kontraktsrettsforhandlinger
 • Prosjektstyring 2
 • Kostnader og nytte ved samferdselsplanlegging

Vår

 • Prosjekteringsledelse
 • Bygningsteknikk
 • Kommunaløkonomi og planlegging
 • Bedriften - samfunnsansvar, organisasjon og miljø
 • Prosjektstyring 1
 • Energiressurser

  EMNEOVERSIKT