Eiendomsutvikling og -forvaltning

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Eiendomsutvikling og -forvaltning


studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • har god kunnskap om de viktigste fagaspektene innenfor eiendomsutvikling og forvaltning og sammenhengen mellom disse
 • har grunnleggende kunnskaper om eiendomsforvaltning, fasilitetsstyring og service, eiendomsutvikling, ombygging og rehabilitering, plan og byggeprosess
 • har inngående kunnskap om tilhørende teorier, metoder og verktøy
 • har god kunnskap om relevante rammefaktorer for eiendomsutvikling og forvaltning som plan og byggesak, økonomi, marked, brukerbehov
 • har inngående og omfattende kunnskaper innenfor utvalgte deler av fagområdet

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan arbeide selvstendig med faglige problemstillinger innenfor valgt fagprofil
 • kan bruke relevante teorier, metoder og verktøy til utredningsoppgaver, planlegging og prosjektgjennomføring
 • kan analysere og reflektere kritisk over informasjon og nytte denne på en relevant og nyttig måte
 • kan identifisere viktige interessenter og rammefaktorer for et prosjekt og vurdere relevante tiltak i forhold til disse
 • kan samarbeide konstruktivt om flerfaglige oppgaver

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • forstår den strategiske betydningen av eiendomsutvikling og forvaltning både fra et bruker-, virksomhets- og samfunnsperspektiv
 • forstår betydningen av et bærekraftig perspektiv og se eiendomsutvikling og forvaltning i et livsløpsperspektiv
 • kan bruke tilegnede kunnskaper og ferdigheter på mange ulike oppgaver
 • kan kommunisere kompleks prosjekt- og prosessinformasjon knyttet til ulike oppgaver både med spesialister og lekfolk
 • kan bidra til nytenking og kritisk refleksjon som kan utvikle faget
 • har forståelse av faglig integritet og kritisk refleksjon