Arkiv og dokumentasjonsforvaltning

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Arkiv og dokumentasjonsforvaltning

– Om studieprogrammet
Arkiverte bøker i bokhylle. Foto
Foto: Ole Ekker/NTNU

Om arkiv og dokumentasjonsforvaltning (MAD)

Hva er arkiv og dokumentasjonsforvaltning?

Arkiv og dokumentasjonsforvaltning handler om å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre dokumentasjon fra offentlig virksomhet og samfunnet i sin helhet på en effektiv, forsvarlig og tillitvekkende måte. Det går ut på å tilrettelegge for at blant annet prosesser, beslutninger, myndighetsutøvelse, tjenesteyting og kommunikasjon blir dokumentert tilfredsstillende og ifølge regelverk.

Dokumentasjon av offentlig virksomhet er nødvendig for å ivareta borgernes rettssikkerhet og mulighet for kontroll med forvaltningen, for å forstå samtid og fortid, fremme demokratisk deltakelse, og legge til rette for forskning. 

Dokumentasjonsforvaltningen i norske offentlige organer har etter at digitaliseringen skjøt fart fra 1990-årene, blitt stilt overfor nye og mer krevende utfordringer i det å sikre kvalitet og bevaring i arkivene og gi publikum realistiske og gode innsynsmuligheter. Flere rapporter og utredninger det siste tiåret har vist at det på disse områdene er mange og grunnleggende utfordringer, som setter demokratiske og rettsstatlige verdier i spill.

Flere emner fra masterprogrammet i digital samhandling ved Institutt for datateknologi og informatikk inngår også i studiet. Digital samhandling omhandler ledelse av digitale arbeidsprosesser og spørsmål om hvordan digitale systemer kan bidra til mer effektiv samhandling mellom ulike kompetanser og fagområder i arbeidslivet. Emnene dekker temaer som samhandlingsteknologi, prosjektledelse og kunnskapsforvaltning.

Entreprenørskap, innovasjon og nytenkning

Digitaliseringen har ført til gjennomgripende endringer i hvordan dokumentasjon oppstår og dermed også hvordan man sikrer og forvalter dokumentasjon. Den teknologiske utviklingen går svært raskt, og dokumentasjonsforvaltning er i dag noe annet enn for bare et par tiår siden. Dette er også en trend som bare vil forsterkes jo mer fart den digitale transformasjonen får. Kompleksiteten i arbeidet er økende, og det stilles høye krav til teknologisk kompetanse, tverrfaglighet og nytenkning til de som arbeider innen fagfeltet. 

Dokumentasjon skapes og oppstår i mange og ulike typer prosesser og systemer, og også gjennom samhandling og felles systemløsninger. Arkiv og dokumentasjonsforvaltning handler også om å kjenne til og kunne bruke ulike samhandlingsverktøy, og kunne gi  
kvalifiserte råd og anbefalinger med tanke på dokumentasjons- og bevaringsformål, samt bidra til gode arbeidsprosesser og sikre at regelverk rundt personvern og informasjonssikkerhet blir overholdt.  

Tverrfaglig kompetanse med bakgrunn i arkiv og dokumentasjonsforvaltning i kombinasjon med kunnskaper om digital samhandling er etterspurt i dagens arbeidsmarked, både i offentlig og privat sektor. Virksomhetene trenger også personer som har denne kompetansen i kombinasjon med kunnskap om prosjektledelse, spesielt med tanke på utvikling av nye arbeidsprosesser og implementering av samhandlingsverktøy og fellesløsninger.