Arkiv og dokumentasjonsforvaltning

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Arkiv og dokumentasjonsforvaltning

– Læringsutbytte

studyprogramme-info-portlet

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om dokumentasjonsforvaltning og samhandlingsteknologi og spesialisert innsikt i prosesser som sikrer at nødvendig informasjon blir bevart over tid
 • har inngående kunnskap om dokumentasjonsforvaltningens og samhandlingsteknologiens vitenskapelige teori og metode
 • har avansert kunnskap om etiske regler og normer i dokumentasjonsforvaltningen
 • kan anvende kunnskap om informasjonsarkitektur på nye områder innenfor dokumentasjonsforvaltningen
 • har kunnskap om hvordan organisatorisk læring kan utnyttes for best å støtte virksomhetenes dokumentasjonsforvaltning og digitale samhandling
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i arkivvitenskapens og dokumentasjonsforvaltningens historie og egenart

studyprogramme-info-portlet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer innen arkiv og dokumentasjonsforvaltning
 • kan analysere eksisterende teorier, utfordringer og metoder innen dokumentasjonsforvaltning med langtidsbevaring av digitalt arkiv og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning på området
 • kan analysere virksomheters kompetansebehov innen dokumentasjonsforvaltning og gi selvstendige bidrag til utvikling av løsninger for e-læring og kompetanseheving i virksomhetene
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt innen arkiv og dokumentasjonsforvaltning under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan arbeide prosjektbasert i team og også lede egne prosjekter

studyprogramme-info-portlet

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan utvise en forskningsetisk bevisst tilnærming til forskningsarbeidet, og kan gjøre overveide valg av metode og empiri innen forskning på dokumentasjonsforvaltning og digital samhandling
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder av dokumentasjonsforvaltning og digital samhandling for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker uttrykksformene innen arkiv og dokumentasjonsforvaltning
 • kan kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor arkiv og dokumentasjonsforvaltning både med spesialister og til allmennheten
 • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser innen arkiv og dokumentasjonsforvaltning