Læringsutbytte

Kunnskap

 • Skal kunne utvikle faglig kunnskap på basis av skapende praksis, samt fagets teorier og metoder, samt ha evne til å bryte egen forståelsesramme.
 • Skal kunne praktisere på grunnlag av kunnskapsfeltet definert i EU's profesjonsdirektiv på basis av relevant og oppdatert forskning og praksis.
 • Skal kunne forstå, reflektere over, anvende og forholde seg kritisk-reflekterende til arkitektfaglig kunnskap og metoder, samt identifisere kunstneriske og vitenskapelige problemstillinger og utfordringer. Skal kunne reflektere over eget arbeid.

Ferdigheter

 • Skal kunne skape arkitektonisk plan, rom og form i samspill med fagets kunnskapsfelt.
 • Skal på kunstnerisk og vitenskapelig grunnlag og på selvstendig basis kunne skape arkitektonisk form som en estetisk syntese av tekniske, funksjonelle og samfunnsmessige aspekter. Skal på faglig basis kunne etablere en kritisk holdning og utøve en kritisk produksjon i forhold til arkitektoniske problemstillinger og rammeforutsetninger.
 • Skal kunne systematisk mestre arkitektfaglige og kunstneriske metoder, verktøy, representasjonsformer, samt generelle ferdigheter som knytter seg til arkitekt- og planleggerpraksis.
 • Skal kunne analysere og vurdere praktiske og teoretiske arkitektfaglige problemstillinger og utfordringer, samt ha grunnlaget for prosess- og metodeferdigheter til å gjennomføre prosjekteringsoppdrag.
 • Skal kunne kommunisere muntlig og skriftlig, samt visuelt og romlig med fagfeller og andre relevante parter med hensiktsmessige virkemidler om fagets kunstneriske og vitenskapelige problemstillinger, løsningsmodeller, samt konkrete planer og prosjekt.
 • Skal kunne igangsette og gjennomføre faglig og tverrfaglig samarbeide og påta seg ansvar med faglig integritet og respekt for andre parter.
 • Skal være i stand til å ta ansvar for egen læring, kreative prosess og produksjon, samt faglig utvikling og spesialisering.

Generell kompetanse

 • Skal kunne identifisere og forholde seg aktivt og kritisk drøftende til de handlingsrom, rammebetingelser og konsekvenser som gjelder fagets oppgaver og problemstillinger.
 • Skal kunne praktisere i fagets ulike roller og oppgaver, samt ha evne til å praktisere i nye relevante roller og anvendelsesområder for faget.
 • Skal ha kunnskap om og aktivt ta stilling til fagetiske problemstillinger og være bevisstgjort fagets samfunnsetiske rolle.