Masteroppgaven


Masteroppgaven utgjør 30 Sp og utføres normalt i 10. semester.For å få utlevert masteroppgavene kreves det at minst et prosjektemne inngår i emnekretsen.Det kreves videre at alle emner i emnekretsen skal være bestått. Dersom fakultetet skal kunnefravike dette krav, skal det tas hensyn til:

  • omfanget av de gjenstående emner
  • om de gjenstående emner er vesentlige for gjennomføring av masteroppgaven.

For å få utlevert masteroppgave forlanges at den foreskrevne praksis er opparbeidet og godkjent.Masteroppgaven skal være tidsbegrenset. Fakultetet fastsetter starttidspunkt og tidsramme for masteroppgaven. Varigheten skal som hovedregel være 20 uker. Varigheten kan utvides hvis:

  • studenten har undervisningsarbeid ved NTNU
  • studenten på grunn av sykdom eller andre tvingende grunner blir forsinket i arbeidet
  • studenten utfører masteroppgave i utlandet.

Masteroppgaven kan kun tas ut i løpet av uke 8 og uke 33. I spesielle tilfeller kan det gis dispensasjon fra denne bestemmelsen. Sensur av masteroppgaven finner sted i uke 10 og 12 om våren og uke 40 og 42 om høsten.

Masteroppgaven kan utføres:

  1. 1. Individuelt
  2. 2. I gruppe med individuell bedømmelse
  3. 3. I gruppe med felles bedømmelse.

Alle studenter har krav på å få utføre masteroppgaven individuelt. Oppgaveform 2 og 3 kan studenter velge hvis de selv setter sammen gruppen, og emneansvarlig for oppgaven godtar det. I tilfelle 2 skal den enkelte students bidrag kunne skilles ut. Ved utførelse i gruppe skal studentene på forhånd inngå skriftlig avtale om forholdet. Avtalepartene er studentene i gruppen og emneansvarlig. Det benyttes særskilte avtaleformular.

Den innleverte masteroppgaven med bilag kan av NTNU fritt benyttes til undervisnings- og forskningsformål. Ved bruk ut over dette, som utgivelse og annen økonomisk utnyttelse, må det inngå særskilt avtale mellom NTNU og kandidaten.

Tilbake til "Studiets oppbygging"