Generelle bestemmelser om emnevalg/utdanningsplan

Generelle bestemmelser om emnevalg/utdanningsplan

For studenter som er tatt opp til studier på 60 studiepoeng eller mer, skal utdanningsplan inngås mellom studenten og fakultetet innen utløpet av første semester. En utdanningsplan er en gjensidig avtale mellom den enkelte student og NTNU som skal sikre den nødvendige studieprogresjon og gjennomføring fram mot avsluttende grad. Utdanningsplanen viser innholdet og progresjonen i den planlagte utdanningen for studenten. Utdanningsplanen kan endres etter avtale med fakultetet. Frist for bekrefelse av utdanningsplan er 15. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Valg av emner i alle årskurs foregår elektronisk ved registrering i Utdanningsplanen på Studentweb.

I studieår med valgmuligheter, godkjenner fakultetene utdanningsplanen. Det tilltates normalt ikke at obligatoriske emner eller at de sentrale grunnlags- og basisemnene byttes ut. Emner som er fullført ved NTNU før opptak til studieprogrammet, kan godkjennes i utdanningsplanen som obligatorisk/valgbart emne.

Valg av emner i 4. og 5. studieår
Det skal velges et videregående prosjektemne i hvert høst og vårsemester for 4. studieår, og for høstsemesteret i 5. studieår. Frist for valgene er 1. juni for høstsemesteret, og 1. desember for vårsemesteret. Det skal velges 3 alternativer i prioritert rekkefølge. Etter at søknadene er behandlet ved fakultetet får studentene melding om de emner som blitt innvilget, og foretar deretter en bekreftelse av sin utdanningsplan.

Forandringer av emnekretssammensetning
Ombytting av enkelte emner med andre emner innen fakultetet kan finne sted med fakultetets samtykke.
Ombytting av enkelte emner med emner fra et annet fakultet kan finne sted med de berørte fakultets samtykke. Slike endringer tillates ikke foretatt etter 15. september for vintereksamensemner og 1. februar for sommereksamensemner for den eksamensperiode hvor første gangs prøve i emnet/emnene skal være avlagt.

Eksperter i Team (EiT)
Eksperter i team er normalt obligatorisk for alle mastergradsstudier og profesjonsstudier ved NTNU. Intensjonen med det tverrfaglige prosjektemnet EiT er å forberede studentene på tverrfaglig samar¬beid i yrkeslivet. Studentene skal gis trening i å anvende sin fagkunnskap på faglige utfordringer i samfunnet. Studenten skal utvikle innsikt, ferdigheter og holdninger slik at studentgruppa kan kommunisere faglig og løse en tverrfaglig problemstilling. Hver student går inn i samarbeidet som ekspert på sitt fagfelt. Gjennom gruppearbeidet skal studenten utvikle innsikt i egen faglig kompetanse og gruppeatferd, og kunne bruke det i samarbeid med andre. Eksperter i Team (EiT) er obligatorisk i masterprogrammet i arkitektur, og gjennomføres i 4. årskurs, normalt i 8.semester.

Mer informasjon om Eksperter i Team finnes på hjemmesiden til emnet: www.ntnu.no/eit

Arbeidslivserfaring
Det stilles krav til 12 ukers relevant arbeidslivserfaring i løpet av det 5-årige studiet, hvorav 7 skal være på byggeplass. For studenter som opptas til høyere årskurs, f.eks 2-årig studieprogram, er kravet 6 ukers relevant arbeidslivserfaring. Korteste godkjennbare periode er 2 uker. Den foreskrevne arbeidslivserfaringen skal være godkjent før masteroppgaven tas ut.

Tilbake til "Studiets oppbygging"