Årsstudium 1-årig, Trondheim

Tegnspråk

– Studiets oppbygning

Informasjonens gyldighet:
Tabellene under gjelder for studieåret 2018/2019. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Årsstudium i tegnspråk består av 60 studiepoeng. Starten på studiet er organisert som et intensivt språkbad for studentene, og skal bidra til at gruppen blir kjent med hverandre. Det er obligatorisk studiedeltakelse på språkbadet.

Det benyttes et vidt spekter av arbeidsformer i studiet som inkluderer problembasert læring, forelesninger, språkundervisning i grupper, selvstudium, rollespill og arbeid med mappeoppgaver.

Å utvikle gode ferdigheter innen tegnspråk og tolking krever mye praktisk språk- og tolketrening. Det er ønskelig at studentene deltar aktivt i tegnspråklige miljø ved siden av studiene.

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Høstsemester
LTOT1001 Norsk tegnspråk i teori og praksis 1 30

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Vårsemester
LTOT1002 Norsk tegnspråk i teori og praksis 2 30

Teoriundervisningen skal støtte opp under den praktiske språktilegnelsen slik at studentene utvikler best mulig tegnspråkferdigheter og har god innsikt i hvordan norsk tegnspråk er historisk forankret i kulturen til døve tegnspråkbrukere før og nå.

Se også studieplan for årsenhet tegnspråk.

Tue, 27 Mar 2018 15:20:40 +0200